Actieagenda Sterk Bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2023

In haar brief inzake Actieagenda Sterk Bestuur formuleert de minister: “Een dienstbare overheid let niet alleen op de regels, maar kijkt ook hoe haar handelen voor mensen uitpakt. Een responsieve overheid luistert goed naar wat er leeft en zorgt ervoor dat wetgeving, beleid en uitvoering meer één geheel vormen. Dat signalen uit de uitvoering ook tijdig bij de beleidsmakers terugkomen. Een realistische overheid belooft niet meer dan ze waar kan maken. Met alle uitdagingen die er op dit moment zijn wordt dat er niet eenvoudiger op. Zo’n betrouwbare overheid is noodzakelijk voor de stabiliteit van onze democratische rechtsstaat. Onze democratische rechtsorde is geen vanzelfsprekendheid en vereist bescherming, onderhoud en vernieuwing. Zij vraagt ook om een sterk binnenlands bestuur dat in staat is om invulling te geven aan de grote opgaven waar onze samenleving voor staat.”

De rijksoverheid, zegt de minister nu, heeft zich de afgelopen twintig jaar vooral gefocust op ‘efficiëntie en doelmatigheid’. Dat moet anders: de overheid als geheel moet ‘dienstbaar, dichtbij en responsief’ worden. ‘Ik realiseer me heel goed dat goede samenwerking tussen de overheden daarbij het verschil kan maken. De actieagenda is daarom nadrukkelijk niet iets dat alleen van mij is. Ze krijgt kracht als we samen ermee aan de slag gaan. In het Huis van Thorbecke hebben we allemaal onze eigen zelfstandige verantwoordelijkheid. Maar om gemeenten in staat te stellen hun werk te kunnen doen, hebben we als overheden elkaar nodig.’

Zij voegt toe als bijlagen:


Lees ook interview in VNG Magazine met BZK-minister Hanke Bruins Slot: Op zoek naar evenwicht