Atheneum: rapport

Deze pagina bevat selectie van lezenswaardige rapporten in het licht van de missie van Stichting Civitas Naturalis. Zij zijn geordend aflopend naar datum. This page contains selection of reports worth reading in light of the mission of Civitas Naturalis Foundation. They are arranged descending by date.


Raad van Sta­te jaar­ver­slag 2022

Raad van State | 2023 De overheid staat zichtbaar onder druk. De maatschappelijke opgaven waarvoor zij staat zijn niet alleen urgent, maar ook ingewikkeld. In de zorg, in de bouw, bij uitvoeringsdiensten, bij de rechterlijke macht, overal is overbelasting en … Lees verder

Georganiseerde onmacht

Over de rol van de rijksoverheid bij de jeugdbescherming Algemene Rekenkamer | 2023 In 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming overgeheveld naar gemeenten. Hiermee zouden de totale uitgaven aan jeugdzorg dalen, de wachttijden korter worden en de administratieve last voor hulpverleners afnemen. … Lees verder

Toezien op publieke belangen

Naar een verruimd perspectief of rijkstoezicht Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) | 2013 Tot ongeveer twintig jaar geleden was toezicht een weinig spectaculair en nauwelijks zichtbaar onderdeel van het openbaar bestuur. Toezicht was vooral een zaak van individuele inspecteurs … Lees verder

Industrie en Omwonenden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid | 2023 De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico’s van soms jarenlange industriële uitstoot. Blootstelling aan industriële stoffen kan schade veroorzaken aan de gezondheid. … Lees verder

Uncertain safety

WRR Scientific Council for Government Policy | 2008 In view of the vulnerability of humans, society and the natural environment, a proactive approach to uncertainties is required. A precautionary approach will create new responsibilities for the government, the private sector and … Lees verder

Risk Governance: towards and integrative approach

A framework by International Risk Governance Council Ortwin Renn, with annexes by Peter Graham | 2005 In this comprehensive white paper Risk Governance: Towards an integrative approach – coordinated and edited by Professor Ortwin Renn – the International Risk Governance Council … Lees verder

De Wet open overheid (Woo)

Rijksoverheid | 2023 De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de overheid nog transparanter te maken. Dit … Lees verder

Elke regio telt!

Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ Rli, ROB en RVS | 2023 De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en ze nemen toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke … Lees verder

Betrokken burgers

Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving Planbureau voor de Leefomgeving | 2023 In dit PBL-signalenrapport wordt aan de hand van acht signalen ingegaan op de vraag hoe overheden beter met burgerbetrokkenheid om kunnen gaan. De overheid denkt bij betrokkenheid vooral aan … Lees verder

Democratie in de gemeente

Coördinatie Hans Vollaard (Universiteit Utrecht) en Giedo Jansen (Universiteit van Amsterdam) | 2023 Dit rapport doet verslag van onderzoek naar lokale democratie vanuit het perspectief van de kiesgerechtigde inwoners. Lokale democratie is meer dan verkiezingen alleen. Daarom richt het rapport zich niet … Lees verder

12 Principes van Goede Besturing

Raad van Europa | 2008 De Raad van Europa heeft 12 principes voor goede besturing vastgesteld. Zij dienen als uitgangspunten, randvoorwaarden en richtlijnen bij het effectief handelen in publieke zaken. Het is een nobele set en een aansporing voor elk … Lees verder

Water: Bend the Trend

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency / Planbureau voor de Leefomgeving | 2023 This study The Geography of Future Water Challenges – Bending the trend shows that there is a great urgency to tackle global water and climate adaptation issues. This … Lees verder

Staat van het Bestuur 2022

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) | 2022 De Staat van het Bestuur biedt elke twee jaar een beeld van hoe het decentrale openbaar bestuur in Nederland ervoor staat. Het bundelt actualiteiten, trends en ontwikkelingen en combineert de functie … Lees verder

AR6 Synthesis Report Climate Change 2023

IPCC | 2023 Interlaken, Switzerland, March 20, 2023 — There are multiple, feasible and effective options to reduce greenhouse gas emissions and adapt to human-caused climate change, and they are available now, said scientists in the latest Intergovernmental Panel on … Lees verder

Risk Culture: Under the Microscope Guidance for Boards

The Institute of Risk Management | 2012 Richard Anderson, Chairman of The Institute of Risk Management: “For over 25 years the Institute of Risk Management has provided leadership and guidance to the emerging risk management profession with a unique combination … Lees verder

Een waterschap voor het waterbeheer van de toekomst

Myrthe van Delden, Johan Oudega, Martijn van der Steen en Marise van ’t Wout | 2023 “In 2023 zijn opnieuw Waterschapsverkiezingen in Nederland. In de aanloop naar die verkiezingen voerden de waterschappen met elkaar een strategisch gesprek over de uitdagingen die er … Lees verder

The resilient city – state of the art

Nikola Hochholdinger, Alexandra Schantl and Thomas Prorok | KDZ During the pandemic, the discussion about the resilience of our social system and especially of Austrian cities and municipalities is increasingly becoming the focus of political and social discourse. This working document … Lees verder

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023

Planbureau voor de Leefomgeving | 2023 De Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2023) schetst de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Het PBL schrijft dit rapport op verzoek van het kabinet eens in de twee jaar. … Lees verder

Actieagenda Sterk Bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2023 In haar brief inzake Actieagenda Sterk Bestuur formuleert de minister: “Een dienstbare overheid let niet alleen op de regels, maar kijkt ook hoe haar handelen voor mensen uitpakt. Een responsieve overheid luistert … Lees verder

UN High Seas Treaty

This evening more than 100 nations finally have reached a historic agreement to protect the world’s oceans following 10 years of negotiations. The High Seas Treaty places 30% of the seas into protected areas by 2030, aiming to safeguard and recuperate … Lees verder

The new Danish guide on Risk Leadership

Lars Løkke Rasmussen and Jesper Hjort | 2007 In January 2007, PRIMO Danmark launched their national guide on (public) risk management Risikoledelse – En Kommunal Opgave. The guide was endorsed by the Danish Minister of Interior, Lars Løkke Rasmussen, who wrote … Lees verder

Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid | februari 2023 Rechtvaardigheid moet, net als doelmatigheid en rechtmatigheid, een belangrijke pijler zijn van het Nederlandse klimaatbeleid. Het klimaat en het klimaatbeleid zullen de komende decennia veranderen. Niet alleen moet de CO2-uitstoot in 2050 … Lees verder

Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst

Raad voor het Openbaar Bestuur | 2020 Besturen met akkoorden is in deze tijd van politieke versnippering en complexe vraagstukken een onmisbaar instrument. Het is niet mogelijk effectief beleid te maken dat kan rekenen op draagvlak zonder akkoorden te sluiten … Lees verder

2022 Global Risk Survey: Embracing risk in the face of disruption

PricewaterhouseCoopers | 2023 The world has changed in the past two years, as has the risk environment in which organizations operate. Today, change is fast and disruptive: caused disturbance in the labour market and the supply chain. The current volatile … Lees verder

Over de ministeriële verantwoordelijkheid

Raad van State | 2020 Raad van Sta­te over mi­nis­te­riële ver­ant­woor­de­lijk­heid brengt een ongevraagd advies uit inzake ministeriële verantwoordelijkheid. Uitleggen wat de overheid doet en waarom ze doet wat ze doet: het is belangrijker dan ooit. Of het nu gaat om … Lees verder

Naar een civitas naturalis?

De civitas naturalis is een levensgemeenschap van burgers in balans met de natuur. Inhoud én besturing zijn in de natuurlijke stad uitgelijnd en werken volgens de principes van de natuur. Er is nu het Nederlandse actieplan voor groei van biologische … Lees verder

Staat van de Uitvoering 2022

De uitvoeringsproblemen bij de overheid inzake wetten en regels zijn al vele jaren groot. De overheid zelve heeft het vaak zo complex georganiseerd dat burgers de met het beleid beoogde doelen niet of slechts gedeeltelijk worden bereikt. Sterker, mensen die … Lees verder

Publieke waarde in de knel

Rekenkamer Rotterdam | 2019 Rode draden uit tien jaar rekenkamerrapporten De rekenkamer heeft onderzocht welke inhoudelijke overeenkomsten (‘rode draden’) er te vinden zijn in de conclusies van 42 rekenkamerrapporten die de rekenkamer sinds 2009 tot en met begin 2019 heeft gepubliceerd … Lees verder

The UK Government Resilience Framework

HM Government, Cabinet Office | 2022 The professionalism and commitment of the people who contribute to the UK’s resilience is extraordinary and we have a well established framework for civil protection in the UK. But the last few years have … Lees verder

Global Risks Report 2023

Today, the 11th of Januari 2023, the Global Risks Report 2023 has been released by the World Economic Forum. See the press conference. Saadia Zahidi, Managing Director, in her preface: “Last year’s Global Risks Report warned that a divergent economic recovery from … Lees verder

Future Shocks 2022

European Parliament | 2022 This report Future Shocks 2022 is about addressing risks and building capabilities for Europe in a contested world. The coronavirus crisis has demonstrated not only that the European Union faces a variety of risks, and that … Lees verder

De Nederlandse Corporate Governance Code (2022)

Monitoring Commissie Corporate Governance Code | 2022 Op 20 december 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de Corporate Governance Code uit 2016 geactualiseerd. Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de nieuwe Code vandaag in ontvangst genomen van … Lees verder

The future of risk

Ernst & Young | 2009 Protecting and enabling performance: albeit painful, progress ultimately results from crisis. The current downturn is causing companies to challenge their risk management processes and ask how they can further improve their risk management efforts. Against … Lees verder

Risico-regelreflex

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2010* Eén van de meest bediscussieerde en bestudeerde termen in Nederland is die van de risico-regelreflex. Deze discussie begon in 2009 en is eigenlijk nog steeds actueel. De genoemde reflex is “de neiging … Lees verder

Seizing the day

PriceWaterhouseCoopers | 2010 The impact of the global financial crisis on cities and local public services: the ‘Great Recession’ has had a dramatic impact on the financial services sector and other areas of the private sector and highlighted the importance … Lees verder

Sustainable Development Goals

United Nations | 2015 The Sustainable Development Goals (SDGs) were developed at the United Nations Conference on Sustainable Development, held in Rio de Janeiro, Brazil, 2012. The purpose was to create a set of global goals, related with the environmental, … Lees verder

Paris Agreement

United Nations | 2015 The Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change. It was adopted by 196 Parties at COP 21 in Paris, on 12 December 2015 and entered into force on 4 November 2016. Its goal … Lees verder

Agenda 21

United Nations | 1992 Agenda 21 is a voluntary action plan developed by the United Nations and national governments at the “Earth Summit” in Rio de Janeiro, Brazil, in 1992. At the Summit, governmental leaders around the world agreed on … Lees verder

INTERFUTURES: Facing the future

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 1979 Following an initiative by the Government of Japan in May 1975, a major new research project was established within the framework of the OECD on 1st January, 1976, to study … Lees verder

Emerging Systemic Risks in the 21st Century

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 2003 What is new about major risks in the 21st century? Recent years have witnessed a host of large-scale disasters of various kinds throughout the world: hugely damaging windstorms and flooding … Lees verder

Brundtland Report

United Nations | April 1987 The first explicit common reference to sustainable development was in the 1987 Brundtland Report Our Common Future of the United Nations Commission on Environment and Development. In this report, sustainable development was defined as: “development that meets the … Lees verder

Millennium Development Goals

United Nations | 2000 One way to improve global governance of the public domain of society and nature is working on governance codes. Another one is to pursue goals on global public policy issues. Millennium Development Goals – the so … Lees verder

Fukushima report

The National Diet of Japan | 2012 The evaluation of the Fukushima Daichii nuclear disaster in 2011 related to an earthquake followed by a tsunami is a good example of zooming out from a disaster and learn the lessons. It is … Lees verder

ISO 31000

The International Organization for Standardization | 2009 The International Organization for Standardization (ISO) in Genève started in 2005 the development of a guidance standard on risk management. An ISO working group was established to develop a Committee Draft called ISO CD31000. … Lees verder

0 reacties

Global Risks Report 2008

World Economic Forum | 2008 “Over the last year, a series of risk issues – from the liquidity crisis in the financial markets to the emerging concerns over the long-term security of food supply – have focused global attention on … Lees verder

Gezag herwinnen

Het gezag van de overheid is noodzakelijk voor de aanpak van urgente vraagstukken en langlopende beleidsopgaven. Dit gezag staat echter onder druk. In het signalement Gezag herwinnen adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur daarom te investeren in de bekwaamheid, … Lees verder

De Nederlandse Corporate Governance Code (2016)

Monitoring Commissie Corporate Governance Code, 2016 Preambule De Nederlandse corporate governance code (hierna: de Code) richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen en geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en bestuur. Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en … Lees verder

BZK Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2007 Weerstandsvermogen te complex voor gemeenteraadsleden en dus vooral voor het college? Neen, de gemeenteraad bepaalt het risicoprofiel van een gemeente en dus de hoogte van de buffer! Van gemeenten wordt beheersmatig veel … Lees verder

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2009 Mevrouw dr. G. ter Horst: “Beginselen van de democratische rechtsstaat vormen in Nederland het kader van ons functioneren. Burgers en overheid moeten er samen invulling aan geven. De overheid kan dit niet … Lees verder

COSO Enterprise Risk Management

Integrating with Strategy and Performance, June 2017 This project was commissioned by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), which is dedicated to providing thought leadership through the development of comprehensive frameworks and guidance on internal control, … Lees verder

Global Risks Report 2007

World Economic Forum “At the core of this year’s overview of risks to the global community over the next decade is a fundamental disconnect between risk and mitigation. Expert opinion suggests that levels of risk are rising in almost all … Lees verder

Stern Review on the Economics of Climate Change

Report from the HM Treasury (UK, 2006) The scientific evidence is now overwhelming: climate change presents very serious global risks, and it demands an urgent global response. This independent Review was commissioned by the Chancellor of the Exchequer, reporting to … Lees verder

Global Risks Report 2006

World Economic Forum Towards a more sophisticated understanding of global risks; this document summarizes the output of a collaboration between the World Economic Forum, MMC (Marsh & McLennan Companies, Inc.), Merrill Lynch and Swiss Re, in association with the Risk … Lees verder

Global Risks to the Business Environment

World Economic Forum | 2005 Global Risks to the Business Environment: “This paper, the output of two workshops organized by the World Economic Forum in collaboration with Merrill Lynch, reviews major, global risks facing business leaders today, and examines how … Lees verder

Global Risks Report 2013

World Economic Forum The report analyses 50 global risks in terms of impact, likelihood and interconnections, based on a survey of over 1000 experts from industry, government and academia. This year’s findings show that the world is more at risk … Lees verder

Risicoperceptie van gemeentesecretarissen

Bert van de Velden (gemeentesecretaris Zandvoort), Leo ’t Hart (gemeentesecretaris Castricum) en Franc Weerwind (gemeentesecretaris Wormerland) | VGS en Marsh, 2004 Anticiperend op het per 1 januari 2004 in te voeren Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is … Lees verder

Bestuur: “Denk vanuit de burger”

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) stelt op basis van een eerste analyse van het coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, dat er een belangrijke opdracht ligt voor het nieuwe kabinet om bij de uitwerking van het akkoord het … Lees verder

The Global Risks Report 2022

The Global Risks Report series tracks global risks perceptions among risk experts and world leaders in business, government, and civil society. It examines risks across five categories: economic, environmental, geopolitical, societal, and technological. Every year the report also analyses key … Lees verder

The environment and bilateral development aid

Brian Johnson and Robert O. Blake | 1979 Since January 1977, the International Institute for Environment and Development (IIED) has been conducting a research program on the environmental policies and programs of major development aid organizations. The first of IIED’s studies in this field, a … Lees verder

Shorten the odds

Accounts Commission, Glasgow Caledonian University and ALARM (Scotland) | 1999 Risk management is a key task for managers in every organisation. In local government, identifying and evaluating the consequences ofpolicies or actions is not always referred to as risk management. … Lees verder

Global Risks Report 2012

World Economic Forum Quote: “Economic imbalances and social inequality risk reversing the gains of globalization, warns the World Economic Forum in its report Global Risks 2012. These are the findings of a survey of 469 experts and industry leaders, indicating … Lees verder

Global Risks Report 2010

Klaus Schwab | Founder and Executive Chairman World Economic Forum “Forty years ago, the inaugural Meeting of what would later become the World Economic Forum Annual Meeting was held in Davos. At this historic milestone in the life of the organization comes … Lees verder

Nørby Committee’s Report

Copenhagen Stock Exchange | 2001 Following the release of the Cadbury report in 1992, Denmark formulated their recommendations for good corporate governance. In 2001 The Nørby Committee’s Report on Corporate Governance in Denmark was published. The appointed committee came up with the following concept: … Lees verder

Global Risks Report 2009

World Economic Forum Preface by Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman World Economic Forum “2009 will be a year of learning the lessons of the financial crisis; a year where its reach in terms of time and scope becomes more … Lees verder

Global Risks Report 2011

World Economic Forum “The financial crisis has drained the world’s capacity for dealing with shocks. The frequency and severity of risks to global stability have amplified, while the ability of global governance systems to deal with them has not. The … Lees verder

Cadbury Report

Cadbury committee set up by the London Stock Exchange | 1992 Looking back over the last decades, this report comes forward as a milestone in governance. It is 1992. The Cadbury Report about “Financial Aspects of Corporate Governance” is published. It … Lees verder

The IIA’S Three Lines Model

The Institute of Internal Auditors, 2020 Organizations are human undertakings, operating in an increasingly uncertain, complex, interconnected, and volatile world. They often have multiple stakeholders with diverse, changeable, and sometimes competing interests. Stakeholders entrust organizational oversight to a governing body, … Lees verder

Onzekere veiligheid

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) | Oktober 2008 Gezien de kwetsbaarheid van mensen, samenleving en natuurlijke omgeving is een proactieve omgang met onzekerheden vereist. Voorzorg brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor overheid, bedrijfsleven en burgers en vraagt om … Lees verder

Het interface wetenschap – overheid

Jack Kruf Het interface tussen wetenschap en overheid is relevant, tegelijkertijd zeer uitdagend. Dit blijkt uit het rapport Kennismaken met decentrale overheden (2013), dat ik nog eens heb opgedist en nagelezen. Het rapport duidt enerzijds dat politici en bestuurders onvoldoende gebruik maken … Lees verder

Climate Change 2021: the Physical Science Basis

From IPCC press release “Scientists are observing changes in the Earth’s climate in every region and across the whole climate system, according to the latest Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Report, AR6 Climate Change 2021: the Physical Science Basis, released today. … Lees verder

Pijn en pracht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Twintig deelnemers aan een leiderschapsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerden in 2020 verdiepende gesprekken met acht betrokkenen bij het laatste Ruimte voor de Rivier project Veessen-Wapenveld. “De ervaringen van Albert, Robbert, Annet, … Lees verder

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021

Jack Kruf De Nederlandse regering wil in 2050 een volledig circulaire economie hebben bereikt. Monitoring van de voortgang van deze transitie is gewenst. De Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 is een belangrijke mijlpaal in dit proces. Welke interventies heeft de overheid … Lees verder

The Global Risks Report 2021

World Economic Forum | 2021 Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman Saadia Zahidi, Managing Director: “In 2006, the Global Risks Report sounded the alarm on pandemics and other health-related risks. That year, the report warned that a “lethal flu, its … Lees verder

Kwetsbaarheid en veerkracht

Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid “De COVID-19 pandemie heeft zeer grote maatschappelijke, politieke en economische gevolgen die we nog lang zullen voelen. De kans is groot dat deze crisis leidt tot veranderingen in hoe we de wereld begrijpen en welke … Lees verder

Global Risks Report 2020

The 15th edition of the World Economic Forum’s Global Risks Report 2020 is published as critical risks are manifesting. The global economy is facing an increased risk of stagnation, climate change is striking harder and more rapidly than expected, and … Lees verder

Global Risks Report 2019

World Economic Forum The  report is published against a backdrop of worrying geopolitical and geo-economic tensions. If unresolved, these tensions will hinder the world’s ability to deal with a growing range of collective challenges, from the mounting evidence of environmental degradation … Lees verder

The Global Risks Report 2018

World Economic Forum Each year the Global Risks Report works with experts and decision-makers across the world to identify and analyze the most pressing risks that we face. As the pace of change accelerates, and as risk interconnections deepen, this … Lees verder

Global Risks Report 2017

World Economic Forum Published as the 12th annual edition by the World Economic Forum, this year’s findings are testament to five key challenges that the world now faces. The first two are in the economic category, in line with the fact … Lees verder

Global Risks Report 2016

Het Global Risks Report 2016 is op 14 januari j.l. uitgebracht. Het is de 11de editie van dit rapport door het World Economic Forum. Het benadrukt de wijze waarop wereldwijde risico’s zich de komende tien jaar kunnen ontwikkelen en elkaar beïnvloeden. Het jaar 2016 … Lees verder

Global Risks Report 2015

World Economic Forum “London, United Kingdom, 15 January 2015 – The biggest threat to the stability of the world in the next 10 years comes from the risk of international conflict, according to the 10th edition of the Global Risks … Lees verder

Global Risks Report 2014

World Economic Forum “The Global Risks 2014 report highlights how global risks are not only interconnected but also have systemic impacts. To manage global risks effectively and build resilience to their impacts, better efforts are needed to understand, measure and … Lees verder