Civitas Naturalis (10)


Vergadering 10.

Breda, 21 September 2022

• In verband met het overlijden van de ere-voorzitter van de stichting Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman wordt een korte herdenking gehouden. De voorzitter onderstreept dit grote verlies, spreekt zijn dank jegens hem en wenst de nabestaanden alle sterkte en kracht toe.

• De planning van de activiteiten van de stichting wordt op onderdelen aangepast.

• Publicatie Understanding Public Governance wordt voorzien in twee delen. Eind 2022 is de presentatie op hoofdlijnen en voorjaar van 2023 de presentatie van de semantische differentialen.

CINETONE®: de te hanteren methoden en technieken (met gereedschappen) wordt niet besproken maar geagendeerd voor de december-vergadering 2022.

• Het voorstel van één van de werkgroepen om de CINETONE® resultaten van sessies als fine art print beschikbaar te stellen is besproken. De suggestie werd gedaan door een groep om dit in het concept van werken voortaan als optie mee te nemen. Zijn de resultaten van sessies op te werken tot fine art print, dan is dit met de groep te bespreken. Uitgangspunt, het delen van kennis met het publieke domein, wordt als een groot goed. Het past bij de missie van de stichting. Een 15% donatie van de verkoopprijs werd door de groep voorgesteld om deze weer te investeren in verdere ontwikkeling. Dit voorstel is door het bestuur overgenomen. Het wordt nader uitgewerkt en gelanceerd begin januari 2023.

• De derde Oldeman Lezing wordt doorgeschoven naar voorjaar 2023, dit vanwege nadere plaatsbepaling vanwege zijn overlijden deze maand.

• De namen van de producten en diensten worden nader besproken. De denktank blijft aangeduid als Chablis Convent, omdat het letterlijk ook een samenkomst (convent) is. De alliteratie versterkt. Het onderwijsprogramma wordt voortaan aangeduid Bélvedère Basics, omdat het onderwijs ook daadwerkelijk gaat over de basiskennis hoe systemen werken, over de principes van diagnose op ecologische grondslag en over wat de toepassingen daarbij kunnen zijn.

Civitas Naturalis (9)


Vergadering 9.

Breda, 21 Juni 2022

• Publicatie Understanding Public Governance wordt voorzien uit het voorjaar van 2023. Mede de patroon-herkenning van de semantische differentialen vraagt om tijd en deskundigheid.

CINETONE®: de set eigenschappen en uitgangspunten waarmee natuurlijke ecosystemen worden geduid, is afgerond en geaccordeerd. De volgende stap, die van te hanteren methoden en technieken wordt verkennend uitgezet om in concept te bespreken op de september-vergadering 2022. Daarbij het verzoek om ook de gereedschappen te selecteren die ondersteunend kunnen zijn voor de deelnemers in de toepassing ervan.

• Het programma Atelier Auvergne is nader uitgewerkt. Verfijning wordt aangebracht. Partnerschap met andere instituties wordt verkend.

Chablis Convent wordt gepositioneerd als denktank ten behoeve van diagnose van het krachtenveld met betrekking tot vraagstuk, plan of project. Kleine groep, precies samengesteld, multidisciplinair.

• De separate naamgeving van onderzoek is nog niet uitgekristalliseerd. Veel hangt af van frequentie van onderzoek en rapportage. Bestudeerd wordt of de stichting kan gaan voor schenkingen voor onderzoek, wellicht ook betaald onderzoek kan uitvoeren. De aanpak evolueert. Nu geen noodzaak om knoop door te hakken. In december-vergadering wordt hier verder over gesproken.

• De derde Oldeman Lezing wordt voorzien 4 november 2022, dit in samenwerking met Natuurmuseum Brabant te Tilburg.

Civitas Naturalis (8)


Vergadering 8.

Breda, 21 Maart 2022

• De eerste resultaten van de survey Understanding Public Governance liggen op tafel. Verrassende scores. De tweede slag, die van desk research wordt het komende kwartaal uitgevoerd. Publicatie wordt voorzien uit het voorjaar van 2023. Mede de patroon-herkenning van de semantische differentialen vraagt om tijd en deskundigheid.

CINETONE® wordt besproken. De eerste stap, het beschrijven van de set eigenschappen waarmee natuurlijke ecosystemen worden geduid, is afgerond. Dit geldt ook voor beschrijving van uitgangspunten. Zij zullen worden gedeeld en besproken met Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman en worden in de juni-vergadering ter accordering geagendeerd. De tweede stap, die van te hanteren methoden en technieken wordt voorbereid voor de september-vergadering.

• De eerste piketpalen voor het programma met inhoud en leerdoelen voor Atelier Auvergne zijn geslagen. De keuze voor docenten wordt pas geagendeerd als het programma is uitgekristalliseerd. Het streven is om veel in eigen beheer te doen, zolang de wetenschappelijke koppeling van het programma volledig geborgd is.

• Bij de nadere duiding van onderzoek wordt het accent gelegd op de kracht van de feitelijke publicatie, wellicht met een terugkerend karakter. Een Latijnse naam past mogelijk goed in de portfolio. In de juni-vergadering wordt hier verder over gesproken.

• De conclusie van de accountant is dat gezien het feit dat nauwelijks uitgaven zijn gedaan en de bedragen laag zijn, er geen jaarrekening aan de Belastingdienst dient te worden overlegd. Het pakket e-boekhouden.nl wordt aangeschaft om de administratie definitief te ondersteunen. Zoveel als mogelijk is wordt in eigen beheer gedaan.

• De derde Oldeman Lezing wordt voorzien begin november 2022, mogelijk in samenwerking met Natuurmuseum Brabant te Tilburg.

Civitas Naturalis (7)


Vergadering 7.

Breda, 21 December 2021

• De survey Understanding Public Governance is gesloten 1 december 2021. Er is ruim voldoende respons om statistisch verantwoorde analyses te kunnen voeren. De uitwerking van de survey wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2022, waarbij aanvullende desk research in het tweede kwartaal zal worden uitgevoerd. Publicatie is voorzien in het najaar van 2022, mogelijk voorjaar 2023. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de mogelijkheden voor factoranalyse en patroonherkenning.

• CINETONE® wordt besproken. De eerste stap is het beschrijven van de set eigenschappen waarmee natuurlijke ecosystemen worden geduid. Daarbij ligt de specifieke aanpak op tafel, waarmee Oldeman internationaal in de jaren zeventig en tachtig grote innovatieve vooruitgang in diagnose maakte. De vertaling van bos naar stad is het vertrekpunt. Een algemene beschrijving van uitgangspunten en een set van eigenschappen liggen op de voorjaars-vergadering op tafel.

• De prijsstelling van Atelier Auvergne wordt vastgesteld is operationeel vanaf 1 september 2022. Het komend half jaar wordt gewerkt aan het programma met inhoud en leerdoelen. De keuze voor docenten wordt voorbereid.

• De nadere duiding van onderzoek als product of dienst wordt verlegd naar de juni-vergadering. De gedachten hierbij zijn de mogelijke koppeling met de bestaande portfolio en van het type rapportage wat met de survey verwacht kan worden. Een terugkerend karakter van de survey komt op tafel. Mogelijke partnerschappen eveneens.

• De geregistreerde account wordt geselecteerd om de stichting bij administratie en verantwoording te ondersteunen.

• Besloten wordt om de derde Oldeman Lezing te houden in het najaar van 2022. Dit gaat in nauw in overleg met Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. Hij heeft te kennen gegeven aanwezig te willen zijn, alsmede een korte inleiding te willen leveren. Voorts zal in overleg worden getreden met het nieuwe bestuur van PRIMO Europe om een partnerschap te bespreken.

Civitas Naturalis (6)


Vergadering 6.

Breda, 21 September 2021

• De survey Understanding Governance is gestart 1 juli 2021 en is nu lopend. Zij kent een goede respons. De sluiting van de enquête wordt voorzien 1 december 2021.

• Het vierluik (1) denktank, (2) onderwijs (3), een framework en (4) bibliotheek is compleet. Expliciet wordt (5) onderzoek toegevoegd. Dit wordt nader uitgewerkt als product of dienst en voorgelegd in de volgende vergadering.

(1) Denktank Chablis Convent is geaccordeerd en online gebracht.

(2) Atelier Auvergne wordt vastgesteld en operationeel vanaf december 2021. De prijsstelling wordt nader bekeken.

(3) CINETONE is geregistreerd als merknaam bij het Benelux Office for Intellectual Property. De website onder de domeinnaam  https://cinetone.studio is operationeel.

(4) De bibliotheek met de naam Scriptorium is ondergebracht bij de website van CINETONE. Het blog van de website civitasnaturalis.com wordt met name gebruikt om activiteiten van en nieuwsberichten over de stichting te communiceren.

• Voor specifieke logo’s inzake de producten en diensten van de stichting wordt besloten deze voorlopig niet te ontwikkelen en alles onder de vlag van de stichting te laten. Het gebruik van het wapen als logo versterkt de identiteit van de stichting, zo is de overtuiging.

• Er is wordt besloten een geregistreerde account in de hand te nemen, die de stichting kan bijstaan met haar jaarrekeningen en lopende administratie. De eerste jaarrekening wordt over het kalenderjaar 2020 vanaf de datum van oprichting tot en het kalenderjaar 2021 opgesteld. De opdracht wordt gegeven om de zoektocht te starten. Bij de volgende vergadering wordt de keuze besproken en vastgesteld.

Civitas Naturalis (5)


Vergadering 5.

Breda, 21 Juni 2021

• De survey Understanding Governance wordt internationaal uitgezet. Gebruik wordt gemaakt van deskresearch en een vragenlijst, mede gebaseerd op FORTE Framework zoals ontwikkeld door PRIMO Europe. Tevens wordt gebruik gemaakt van het onderzoeksinstrument semantische differentiaal.

• De voorstellen voor intensivering en versterking van diagnose van maatschappelijke vraagstukken, worden besproken. Zij worden geakkordeerd en voorbereid voor plaatsing op de website de komende maanden. In de najaarsvergadering op 21 september 2021 dienen zij up en running zijn.

(1) Denktank wordt genoemd Chablis Convent.

(2) Het onderwijspakket wordt genoemd Atelier Auvergne.

(3) Het framework wordt genoemd CINETONE. het besluit wordt genomen de naam te registeren als merknaam. Ook wordt besloten materiaal aan te schaffen die het gebruik van het framework mogelijk maken. Omdat met specifieke kleuren wordt gewerkt zal ten behoeven van consistentie een kleurenwaaier van Pantone worden aangeschaft. Ook wordt besloten een aparte website in te richten onder de domeinnaam https://cinetone.studio

(4) De bibliotheek wordt aangeduid als Scriptorium. Zij wordt ondergebracht bij de website onder https://cinetone.studio

• Het logo voor CINETONE wordt goedgekeurd. De gekozen basiskleuren van het logo van de stichting komen terug en zijn aangevuld met kleuren die belangrijke componenten binnen het framework representeren. Voor het logo inzake de andere producten wordt nader onderzoek gepleegd. Zij varen voorlopig onder de vlag van de stichting.

Civitas Naturalis (4)


Vergadering 4.

Breda, 21 Maart 2021

• De factor onderzoek is opgepakt. Ten behoeve van onderzoek is door de stichting het pakket MaxQDA aangeschaft. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitwerken is nu mogelijk met dit professionele en wetenschappelijk getest pakket.

• Om de derde Oldeman Lezing te ondersteunen wordt met behulp van desk research en een eigen survey in beeld gebracht wat speerpunten zijn voor strategie en beleid in het publieke domein. Het onderzoek wordt gehouden van juli 2021 tot en met juni 2022. Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd.

• Besloten wordt de stichting voorlopig te richten op intensivering en versterking van diagnose van maatschappelijke vraagstukken. Wat dit dient is een uitbreiding van de portfolio van de stichting: (1) denktank, (2) onderwijs (3), een framework en (4) bibliotheek. Randvoorwaarde voor uitwerking ervan is de onderdelen op elkaar af te stemmen en te ontwikkelen in symbiose. In de volgende vergadering worden de voorstellen behandeld.

• Daarbij wordt meegegeven om in de huisstijl-ontwikkeling van de diverse producten en diensten rekening te houden met de gemaakte keuzes gemaakt bij het logo van de stichting. Eenduidigheid en herkenbaarheid zijn van groot belang.

Civitas Naturalis (3)


Vergadering 3.

Breda, 21 December 2020

• Het logo wordt vastgesteld. Een wapen met de kleuren Pantone 2347 C (grenzend aan het rood van de klaproos) en Pantone 355 C (grenzend aan bosgroen). Een wapen omdat de stichting staat voor het behouden en bevorderen van de besturing van publieke waarden; de kleuren omdat het rood de stad en het rood de natuur vertegenwoordigen. De stichting richt zich met de Oldeman Lezing ook om de lessen van de natuur toe te passen op de stad.

• Besloten wordt in 2021 de stichting nader in te richten, het businessmodel van de stichting nader te ontwikkelen.

• Een derde Oldeman Lezing wordt voorzien in 2022. Als voorbereiding daarop wordt besloten om in 2021 te onderzoeken wat de vraagstukken in relatie tot hun besturing zijn, die het sterkst leven bij met name strategen en beleidsmakers in het publieke domein.

• Besloten wordt om te bekijken of investeringen nodig zijn die dit onderzoek en haar uitwerking faciliteren.

• Op basis van overleg met Professor Oldeman wordt besloten om te bestudering hoe instrumenten toe te voegen aan de portfolio van de stichting, die het mogelijk maken de diagnose van maatschappelijke vraagstukken aan te scherpen. Hierbij wordt gedacht aan horizontale en verticale dialoog in een multidisciplinaire setting, maar ook tools die hierbij kunnen worden gehanteerd. Dit in navolging van en geïnspireerd op zijn wetenschappelijke resultaten.

Civitas Naturalis (2)


Vergadering 2.

Breda, 21 September 2020

• De website is ingericht. De pagina op LinkedIn is gegenereerd.

• De eerste crucial administratieve zaken zijn ingericht. Een online boekhoudingspakket wordt aangeschaft.

• De eerste proeven van een logo worden bekeken. In december 2020 wordt een besluit genomen.

• Het belangrijkste product van de stichting vooralsnog is de Oldeman Lezing. Het besluit wordt genomen om de bestuderen hoe de portfolio van de stichting kan worden verbreed, ook om het concept van de lezing te versterken en wellicht door te ontwikkelen.

• Besloten wordt om een specifieke pagina voor de lezing in te richten waar helder wordt uitgelegd wat de lezing beoogt en wat de achterliggende ideeën hierbij zijn. De uitleg van de term silvologie is gewenst.

• Besloten wordt om te bezien welke investeringen nodig zijn om de doorontwikkeling te kunnen ondersteunen.

Civitas Naturalis (1)


Vergadering 1.

Breda, 11 juli 2020

• De stichting is opgericht te Breda op 10 juli 2020. Bij de oprichting is gekozen voor aan bankaccount bij de Triodosbank, omdat deze het best aansluit bij de focus inzake duurzaamheid en holisme, zoals vastgelegd in de missie van de stichting.

• Besloten wordt op basis vanuit de eerste donaties aan de stichting van professor Roelof Oldeman en Jack Kruf  om te oprichtings- en registratiekosten te voldoen.

• Besloten wordt om per direct een website aan te schaffen, en de verslagen van de 1e en 2e Oldeman Lezing erop te plaatsen.Tevens een kort artikel om de term silvologie te verduidelijken, zodat de missie van de stichting wint aan helderheid.

¨• De domeinnaam civitasnaturalis.com is beschikbaar en wordt aangeschaft tezamen met het e-mailadres contact@civitasnaturalis.com.

• Besloten wordt dat de website Nederlands als basistaal heeft maar dat artikelen en berichten vanuit andere talen kunnen worden toegevoegd en dat per artikel wordt bezien of een Nederlandse vertaling daarbij wordt aangeboden. Omdat de stichting naar verwachting ook in een internationaal verband zal gaan werken wordt besloten om voor nu standaardvertalingen via Google Translate in de website aan te bieden.

• Tevens wordt besloten met betrekking tot social media vooralsnog op LinkedIn een pagina in te richten.