De Wet open overheid (Woo)

Rijksoverheid | 2023

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de overheid nog transparanter te maken.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Een Woo-verzoek moet nog steeds binnen vier weken worden afgehandeld. Maar bij een omvangrijk of ingewikkeld verzoek kan de termijn met maximaal twee weken worden verlengd. Bij de Wob was dat vier weken.
  • Iedereen die informatie van de overheid wil, kan voortaan terecht bij een contactpersoon. Deze persoon helpt u om de informatie te vinden die u zoekt. Soms krijgt u de informatie meteen. En soms wordt u doorverwezen naar iemand die u verder kan helpen. Elke overheidsorganisatie heeft zo’n contactpersoon.
  • U kunt bij meer organisaties een Woo-verzoek indienen. Eerst kon dat alleen bij overheidsorganisaties. Maar nu bijvoorbeeld ook bij de Eerste en Tweede Kamer, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad van State en de Ombudsman.
  • Er komt een onafhankelijk Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Dit adviescollege adviseert de regering en het parlement over alles wat te maken heeft met openbaarmaking. En journalisten en wetenschappers kunnen er een klacht indienen als ze niet tevreden zijn over de afhandeling van hun Woo-verzoek. Het college bemiddelt dan om een oplossing te vinden.
  • De overheid maakt nu al documenten, nota’s en andere informatie openbaar. Dat worden er de komende jaren steeds meer.
  • Voorstellen, standpunten of adviezen van een ambtenaar of bewindspersoon worden ook steeds vaker openbaar. Zo is het duidelijker hoe beslissingen van de overheid tot stand komen.

Hoofdstuk I. Rechten

Artikel 1.1. Recht op toegang

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.