Belvédère

Stichting Civitas Naturalis heeft een Belvédère ontwikkeld, een gericht aanpak voor dialoog en design voor bestuurders, managers, strategen, controller en dienstverleners, maar ook burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de samenleving bij elkaar om samen te zitten, te analyseren (diagnose) en te ontwerpen (design)

De aanpak richt zich niet alleen op de inhoud van het vraagstuk, maar zeer zeker op de wijze waarop de publieke inter- en intra-organisatorische context van spelers en processen rondom het vraagstuk kan worden verkend en vooral verbonden. Het verbindt  inhoud met besturing, actor en object. Wij maken gebruik van het door de stichting ontwikkelde VOiAGE-raamwerk als koepel. De aanpak is modulair, zowel voor de fase van diagnose (nu) als die van design (straks).

 1. De waarde (V=Value) en de kwestie (I=Issue)
 2. Het O(bject) en de A(ctor).
 3. De sturing (G=Governance).
 4. De omgeving (E=Environment).

De aanpak verbindt systeemwereld en leefwereld. Het vertrekt vanuit de voorliggende waarde en de kwestie en brengt de organisatie in een proactieve creatie- en designmodus. Belvédère kan als interactieve sessie op lokatie dan wel online worden aangeboden aan teams. Het stimuleert samen denken en bouwen, kennis delen, problemen of kwesties traceren of afbakenen én oplossingen vinden en toepassen. Het brengt mensen in teams dichter bij elkaar door gericht en gezamenlijk gebruik van instrumenten en technieken.

Teamgericht
De aanpak van Belvédère is gebaseerd op een collectief geleide benadering. Het kan zeer flexibel worden gehanteerd, op maat worden gemaakt voor of afgestemd op de sterkten, interesses en behoeften van het team.

De teamactiviteiten voor diagnose en design rondom een vraagstuk en haar sturing te kunnen zich richten op de diverse onderdelen van het vraagstuk. Taken daarbinnen kunnen worden toebedeeld aan subgroepen of individuen. Immers een ecosystem, zoals dat van de stad, kan bekeken worden uit verschillende invalshoeken of perspectieven. Het kan zeer gestructureerd of relatief vrij worden gelaten. De voordelen:

 • Optimale kennisdeling tussen de leden.
 • Integratie met van diagnose en design.
 • Teams halen het beste uit zichzelf halen, sociaal en intellectueel.
 • De standpunten van individuele deelnemers worden door alle leden gerespecteerd en gewaardeerd.
 • Er is een sterke binding van leden met het onderwerp omdat hun kennis wordt benut door de groep.

De aanpak bevordert de ontwikkeling van een gemeenschappelijk taal door het gebruik van symbolen en kleuren die eenvoudig kunnen worden begrepen. Het programma is flexibel en kan worden aangepast voor een wijde range van doelgroepen, achtergronden, invalshoeken en vraagstukken.

Methoden

 1. Design Denken.
 2. High Reliability Organisation.
 3. OODA-cyclus.
 4. Ecosystem City® volgt de methoden en technieken die zijn toegepast bij de bestudering van de natuurlijke bosecosystemen zoals deze zijn ontwikkeld door Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman en zijn vertaald naar stedelijke ecosystemen. Een unieke benadering. Telkens komen vijf determinanten aan de orde:
   • De spelers/organisaties die betrokken zijn bij een vraagstuk.
   • Hun rol, positie of niche.
   • Hun onderlinge relatie en interactie.
   • Hun eigenschap (driver, gedrag, belang en de fase van ontwikkeling).
   • Omliggende processen, factoren en cycli.
 5. FORTE® is ontstaan op basis van wetenschappelijk kwantitief onderzoek door Kruf et al. (2019), resulterend in vijf kernelementen van sturing die belangrijk zijn voor succes en effectiviteit van denken, plannen en handelen.

Referenties
Belvédère vindt haar basis en inspiratie in onder meer de volgende publicaties:

Benington, J. and Moore, M. (2011) Public Value: Theory & Practice, Palgrave MacMillan

Boyd, J. (1996) ‘The essence of winning and losing’, Unpublished lecture notes, 12(23), 123- 125 

Frank, E., Kruf, J. and Wijngaarden, H. van (2018) Plurifom Organiseren: Opgaven gestuurd organiseren door gemeenten. Den Haag: PRIMO Nederland.

Glaser, B. and Strauss, A. (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K): AldineTransaction

Humboldt, A. von (1856) Cosmos: A Sketch of a Physical Description of the Universe, Volume 1. New York: Harper & Brothers Publishers

Kahneman, D., Slovic, P. and Tversky, A. (Eds.)  (1982) Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. New York : Cambridge University Press

Kenis, P. en Cambré, B. (2019) Organisatienetwerken: de organisatievorm van de toekomst. Antwerpen: Pelckmans Pro.

Kruf, J., Grima, S., Kizilkaya, M., Spiteri, J., Slob, W. and O’Dea, J. (2019) ‘The PRIMO FORTE Framework for Good Governance in Public, Private and Civic Organisations: An Analysis on Small EU States’, European Research Studies Journal, Volume XXII, Issue 4, 15-34 DOI: 10.35808/ersj/1494

Liedtka, J. and Ogilvie, T. (2011) Designing for Growth: a design thinking tool kit for managers. New York: Columbia University Press

Odum, E. (1971) Fundamentals of Ecology (third ed.). New York: Saunders

Oldeman. R. (1978) Architecture and energy exchange of dicotyledonous trees in the forest. In Tomlinson, P. and Zimmerman, M. (eds) Tropical trees as living systems. Cambridge: Cambridge University Press.

Oldeman, R. (1990) Forests: Elements of Silvology. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.

Osterwalder, A. and Pigneur, Y. (2010) Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken, New Jersey: Wiley. 

Renn, O. and Graham, P. (2005) Risk Governance: Towards an integrative approach. Geneva: International Governance Council.

Weick, K. and Sutcliffe, K. (2007) Managing the unexpected: Resilient performance in an age of uncertainty. San Francisco, CA: Jossey Bass.

Wilson, E., Ryan M., McGill, G., Berry D., Vavra J. and Warne, S. (1973) Life on Earth, Sunderland. Massachusetts: Sinauer Associates.

Registratie
Ecosystem City® is geregistreerd inzake intellectueel eigendom bij het i-Depot (nr.118109) en voor het ontwerp als Trademark (nr. 1397978) bij de Benelux Office for Intellectual Property door Governance Connect met als omschrijving: “Considering the city as an ecosystem can create a holistic perspective on city life, its environment and its governance as a whole. Applying laws of the forest to the city can share new light on public governance diagnosis.”  Zij is ontworpen door ir. Jack P. Kruf in nauwe samenspraak met Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. De methodologie is voor onderhoud, ontwikkeling en toepassing ondergebracht bij Stichting Civitas Naturalis te Breda.