Ecosystem City®

Ecosystem City® is registered at Benelux Office for Intellectual Property by Governance Connect (GC), on the 25th of June 2019.

Methodologie Ecosystem City®
Ecosystem City® is een methodologie voor gerichte diagnose en design van maatschappelijke themas’s, betrokken organisaties, interacties, processen en hun besturing. Het komt in de vorm van lesmateriaal inclusief een toolbox in de vorm van een set kaarten, Lego®-stenen en een online canvas. De belangrijkste kenmerken van een bosecosysteem kunnen nu worden toegepast op de stad.

De methodologie volgt de methoden en technieken die zijn toegepast bij de bestudering van de natuurlijke bosecosystemen zoals deze zijn samengebracht en toegepast door Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. Zij zijn vertaald en waar nodig geabstraheerd voor toepassing op stedelijke ecosystemen.

Ecosystem City® is als methodologie ontworpen parallel aan het concept van de Oldeman-Lezing in 2016/2017 door ir. Jack P. Kruf in nauwe samenspraak met Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. De methodologie is voor onderhoud, ontwikkeling en toepassing ondergebracht bij Stichting Civitas Naturalis te Breda.

EcoCity Chablis
Wij houden allemaal van spelen en puzzelen. Dan komt het creatieve in ons boven. De methodologie brengt bestuurders, managers, strategen, beleidsmakers en dienstverleners van overheidsorganisaties, maar ook burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de samenleving bij elkaar om samen te zitten, te analyseren en te ontwerpen.

Het wordt geleid door getrainde praktijkmensen. Dit kan in een interactieve sessie op lokatie of in online teamsessies. Het stimuleert samen denken en bouwen, kennis delen, problemen of conflicten vinden én oplossen. Het brengt mensen in het team dichter bij elkaar. De bijeenkomsten zijn bekend bij de deelnemers als EcoCity Chablis. De term Chablis is een Middeleeuws Frans woord omvattend een open plek in het bos, ontstaan door de val van een boom, de gevolgen ervan en de gevallen boom zelve. Een chablis is cruciaal om cyclus in het bos te vernieuwen (Oldeman, 1978).

Over de methodologie
Het methodologie is een collectief geleide benadering. Het kan zeer flexibel worden gehanteerd, op maat worden gemaakt voor of afgestemd op de sterkten, interesses en behoeften van het team. De teamactiviteiten voor diagnose en design rondom een vraagstuk en haar sturing te kunnen zich richten op de diverse onderdelen van het vraagstuk. Taken daarbinnen kunnen worden toebedeeld aan subgroepen of individuen. Immers een ecosystem, zoals dat van de stad,  kan bekeken worden uit verschillende invalshoeken of perspectieven. Het kan gestructureerd of relatief vrij worden gelaten.

De methodologie brengt in haar wezen twee invalshoeken. De diagnose van de status nu (met de toedracht vanuit het verleden) en het design van de gewenste staat in de toekomst. Telkens komen vijf determinanten aan de orde:

  • De spelers/organisaties die betrokken zijn bij een vraagstuk.
  • Hun rol, positie of niche.
  • Hun onderlinge relatie en interactie.
  • Hun eigenschap (driver, gedrag, belang en de fase van ontwikkeling).
  • Omliggende processen, factoren en cycli.

De voordelen van de methodologie
Het element van spel en debat én de wijze waarop dit wordt vormgegeven maakt het Civitas Colloquium tot een gedegen diagnose en design. De voordelen:

 • Optimale kennisdeling tussen de leden.
 • Integratie met van diagnose en design.
 • Teams halen het beste uit zichzelf halen, sociaal en intellectueel.
 • De standpunten van individuele deelnemers worden door alle leden gerespecteerd en gewaardeerd.
 • Er is een sterke binding van leden met het onderwerp omdat hun kennis wordt benut door de groep.

Voor wie is de methodologie bestemd?
Het is voor publieke leiders, managers, strategen en uitvoerders die gezamenlijk het krachtenveld van het vraagstuk willen diagnosticeren en de keuzes voor beleid en uitvoering op het gebied van besturing willen bespreken. Het programma richt zich niet zozeer op de inhoud van het vraagstuk, dan wel op het organisatie aspect van de eigen sturing, maar veeleer op de wijze waarop de publieke inter- en intra-organisatorische context van spelers en processen rondom het vraagstuk kan worden verkend en verbonden.

De methodologie is oorspronkelijk ontworpen voor onderzoekers, die de context van een vraagstuk willen verkennen, maar de ervaring leert dat publiek leiders en managers, strategen, beleidsmakers, uitvoerenden, dienstverleners en hun klanten, netwerk en deelnemers van het maatschappelijk veld ook baat hebben bij deze ecosysteem benadering.

De methodologie bevordert de ontwikkeling van een gemeenschappelijk taal door het gebruik van symbolen en kleuren die eenvoudig kunnen worden begrepen. Het programma is flexibel en kan worden aangepast voor een wijde range van doelgroepen, achtergronden, invalshoeken en vraagstukken.

Namen

 • Ecosystem City®: De naam van de methodologie.
 • EcoCity Chablis: De naam van de sessies. Een open plek in het bos geeft nieuwe perspectieven en verbindingen.
 • Civitas Naturalis: De stichting die de methodologie onderhoud, verder ontwikkelt en aanbiedt.
 • Governance Connect: De organisatie die de methodologie heeft geregistreerd en als handelsmerk heeft gedeponeerd.

Referenties
De methodologie vindt haar basis en inspiratie in onder meer de volgende publicaties:

Benington, J. and Moore, M. (2011) Public Value: Theory & Practice, Palgrave MacMillan

Boyd, J. (1996) ‘The essence of winning and losing’, Unpublished lecture notes, 12(23), 123- 125 

Frank, E., Kruf, J. and Wijngaarden, H. van (2018) Plurifom Organiseren: Opgaven gestuurd organiseren door gemeenten. Den Haag: PRIMO Nederland.

Glaser, B. and Strauss, A. (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K): AldineTransaction

Humboldt, A. von (1856) Cosmos: A Sketch of a Physical Description of the Universe, Volume 1. New York: Harper & Brothers Publishers

Kahneman, D., Slovic, P. and Tversky, A. (Eds.)  (1982) Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. New York : Cambridge University Press

Kenis, P. en Cambré, B. (2019) Organisatienetwerken: de organisatievorm van de toekomst. Antwerpen: Pelckmans Pro.

Kruf, J., Grima, S., Kizilkaya, M., Spiteri, J., Slob, W. and O’Dea, J. (2019) ‘The PRIMO FORTE Framework for Good Governance in Public, Private and Civic Organisations: An Analysis on Small EU States’, European Research Studies Journal, Volume XXII, Issue 4, 15-34 DOI: 10.35808/ersj/1494

Liedtka, J. and Ogilvie, T. (2011) Designing for Growth: a design thinking tool kit for managers. New York: Columbia University Press

Odum, E. (1971) Fundamentals of Ecology (third ed.). New York: Saunders

Oldeman. R. (1978) Architecture and energy exchange of dicotyledonous trees in the forest. In Tomlinson, P. and Zimmerman, M. (eds) Tropical trees as living systems. Cambridge: Cambridge University Press.

Oldeman, R. (1990) Forests: Elements of Silvology. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.

Osterwalder, A. and Pigneur, Y. (2010) Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken, New Jersey: Wiley. 

Renn, O. and Graham, P. (2005) Risk Governance: Towards an integrative approach. Geneva: International Governance Council.

Weick, K. and Sutcliffe, K. (2007) Managing the unexpected: Resilient performance in an age of uncertainty. San Francisco, CA: Jossey Bass.

Wilson, E., Ryan M., McGill, G., Berry D., Vavra J. and Warne, S. (1973) Life on Earth, Sunderland. Massachusetts: Sinauer Associates.

Registratie
Het raamwerk is geregistreerd inzake intellectueel eigendom bij het i-Depot (nr.118109) en voor het ontwerp als Trademark (nr. 1397978) bij de Benelux Office for Intellectual Property door Governance Connect met als omschrijving: “Considering the city as an ecosystem can create a holistic perspective on city life, its environment and its governance as a whole. Applying laws of the forest to the city can share new light on public governance diagnosis.”