Oldeman Lezing

Beeldmerk Oldeman Lezing (Pinus spp., Oldeman R.A.A. (1990) Forests: Elements of Silvology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, p 82/C.)

De lezing is in 2017 opgericht door Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman en ir. Jack P. Kruf om het belang te onderstrepen van geïntegreerd en holistisch denken en handelen in publieke (be)sturing en van bijpassend rentmeesterschap te onderstrepen

De lezing heet formeel de ‘Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing’, in het kort aangeduid als de Oldeman Lezing. Zij wordt tweejaarlijks georganiseerd.

Emeritus Professor Oldeman developed in the late 1970’s a ground breaking approach – worldwide – of a new way of diagnosing forest ecosystems. With his research he contributed to the insights in the coherence, architecture and processes within the most complex ecosystems on earth. Early 2016 Oldeman and Kruf coined the idea that the wisdom of the forest could also be applied to the city.

The forest tells its own story. Well, let us listen en learn. – Roelof A.A. Oldeman

The forest is one of the most complex ecosystems on earth. It can teach us a lot about the governance of city and society. Maybe we fall in love again with where we come from. We can do so much better if we remember the forest.

The lecture has the aim to contribute to the insight into the architecture of the public domain of city and society and the understanding of its ecosystem and the key processes within, this to encourage a transdisciplinary approach of diagnosis and governance of public values. 

De lezing heeft tot doel bij te dragen aan het inzicht in de architectuur van het publieke domein van stad en samenleving en het begrip van haar ecosysteem en de kernprocessen daarbinnen, dit om een transdisciplinaire aanpak van diagnose en besturing van publieke waarden te bevorderen.

The lecture is an ode to the globally respected scientific work of Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. More than that: it is a call to apply crucial knowledge of the forest ecosystem in public governance and administration of city and society. In fact, the forest can be considered as a highly advanced laboratory where we can learn the natural essence of relationships, interactions, networks, collaboration, resilience, and the need for (bio)diversity to find and keep our balance. To really learn, we need to cross the boundaries between sciences.

“The group that was responsible for the forest components theme decided to accelerate the process by starting an ambitious project, the writing of a common book. There is no way in which cooperation can be stimulated better, but this way has to be learned and practised too. The result is now before you. The book is not yet ideal in our opinion because it still contains too many traces of the old University tradition of researchers working, each apart, on such narrow subjects as they know best.” – Oldeman (1990)

De lezing is een ode aan het wereldwijd gerespecteerd wetenschappelijk werk van Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. Meer dan dat: het is een oproep om cruciale kennis van het bosecosysteem toe te passen op publieke besturing van stad en samenleving. In feite kan het bos worden beschouwd als een uitermate geavanceerd laboratorium waar wij kunnen leren over de natuurlijke essentie van relaties, interacties, netwerken, samenwerking, weerstand c.q. veerkracht en de noodzaak van (bio) diversiteit teneinde ons evenwicht te vinden én te behouden. Om echt te leren, moeten we de grenzen oversteken tussen wetenschappen.

Dat biedt de mogelijkheid om op een vergelijkbare manier als waarop Roelof A.A. Oldeman het functioneren van bossen heeft bestudeerd, het functioneren van de menselijke samenleving te analyseren. Ik beoog daarmee op een wetenschappelijk gefundeerde manier de uitdagingen die toenemende milieuvervuiling, klimaatverandering en afnemende biodiversiteit stellen, te begrijpen. Daarin worden verschijnselen niet (alleen) op basis van min of meer geïsoleerde oorzaak-gevolgketens verklaard, maar als een samenspel van op elkaar reagerende elementen en deelsystemen waarin terugkoppelingen een belangrijke rol spelen. En met een beter begrip van de uitdagingen en de manier waarop de samenleving daarmee tot op heden omgaat, verwacht ik vervolgens aanzetten voor oplossingen voor deze vraagstukken te kunnen aanreiken.

Frank J. Dietz, citaat uit 1e Oldeman Lezing

Inspiration

Natural forests are abundant expressions of what Earth has to offer. In fact, as Roelof Oldeman stated, they can be seen as ingenious machines in the empire of the sun. For that alone they have to be respected, always. Their variability in architectural structures is indefinite, their composition in colours and fabrics a true miracle and their biodiversity of flora and fauna an astonishing proof and rich expression of the wide range of habitats. Civitas Naturalis promotes initiatives, studies or projects which bring forward and disseminate knowledge, insight and wisdom from the forest for design and governance. In the library you find examples as an impulse for further exploration and discovery.

“For in the true nature of things, if we rightly consider, every green tree is far more glorious than if it were made of gold and silver.” – Martin Luther King Jr.

Natuurlijke bossen zijn een uitbundige expressie van wat de aarde te bieden heeft. In feite, zoals Roelof Oldeman formuleerde, kunnen zij worden gezien als ingenieuze machines in het rijk van de zon. Alleen daarom al dienen ze te allen tijde gerespecteerd te worden. Hun variabiliteit in architectonische structuren is onbegrensd, hun samenstelling in kleuren en stoffen een groot wonder en hun biodiversiteit aan flora en fauna een verbazingwekkend bewijs en een rijke uitdrukking van het brede scala aan habitats. Civitas Naturalis bevordert initiatieven, studies of projecten die kennis, inzicht en wijsheid van het bos naar voren brengen en verspreiden ten behoeve van design en besturing. In de bibliotheek (library) vind u voorbeelden als impuls voor verdere verkenning en ontdekking.

Het bos is één van de meest complexe ecosystemen op aarde. Het kan ons veel leren over de besturing van stad en samenleving. Misschien worden we weer verliefd op waar we vandaan komen. We kunnen zoveel beter, als we ons het bos herinneren.

De fragmentatie en segmentatie van kennis en belangen in de besturing van het publieke domein van burger, samenleving en natuur is groot. De gesegmenteerde wetenschappelijke bestudering van de publieke sturing van de samenleving daarbij lijkt ons steeds verder af te brengen van een integraal, gecoördineerd en samenhangend inzicht in het systeem ‘publiek domein’. Stad en regio kunnen in de ogen van de stichting worden beschouwd als ecosystemen en dienen in hun besturing dan ook als zodanig benaderd te worden. Dat is thans niet het geval.

Zeker met de toename van het opkomende denken in concepten zoals hoge betrouwbaarheid, veiligheid, betrokkenheid, rentmeesterschap, waardecreatie, integraal sturen, design denken, resilience en holisme ziet Civitas Naturalis het als haar taak om een bijdrage te leveren aan de versterking van bestuur en management in de dagdagelijkse praktijk, dit met het oog op versterking van performance, effectiviteit, precisie, succes en doelbereiking en daarmee van de mitigatie van publieke risico’s.

Vanuit haar missie stelt de stichting voor het belang van een universele c.q. holistische benadering van publieke besturing meer gericht te willen bevorderen. Daartoe stelt zij een lezing in, die wordt verzorgd door een persoon die naar het oordeel van de stichting een bijdrage kan leveren aan de inzichten in de samenhang in het publieke domein, aan de analyse van haar systeem en aan een integrale, multi- of transdisciplinaire aanpak van vraagstukken. 

De lezing verbindt politiek, bestuurlijk, managerial, wetenschappelijk en educatief perspectief teneinde de holistische (be)sturing van relevante vraagstukken te stimuleren en te versterken. Het verbindt de besturing met de leefwereld van burger en samenleving.

Professor Dr.Ir. Roelof A.A. Oldeman (emeritus)

Civitas Naturalis vernoemt deze jaarlijkse lezing naar Professor Dr. Ir. Roelof A.A. Oldeman (emeritus). Hij is in de ogen van de stichting een leidend voorbeeld van het integraal kunnen en willen beschouwen van systemen.  Zijn werk is wereldwijd te duiden als baanbrekend, omdat het daadwerkelijk ingaat op de holistische diagnose én sturing van systemen, zowel vanuit praktisch als wetenschappelijk inzicht.  Zijn werk en het door hem gestimuleerde en begeleide werk in een zeer breed palette van proefschriften is er te allen tijde op gericht geweest de fundamenten van de essenties van systemen en hun duurzaamheid te begrijpen en toe te passen.

De essentiële verbinding tussen het individu en het geheel van het systeem is daarbij uitgangspunt. Deze brug is relevant voor het begrip en kan naar het inzicht van de vereniging worden gehanteerd tussen burger en samenleving als geheel. Zijn werk is nog steeds inspirerend. Het heeft de grondslag gelegd voor de feitelijke inrichting van succesvolle en duurzame publieke managementsystemen. 

Professor Roelof A.A. Oldeman is een van de weinigen die tot nu toe in staat is gebleken te ‘surfen’ door de complexiteit van systemen, zonder het overzicht van de biodiversiteit, processen, lagen, cycli, biotische en abiotische factoren te verliezen, sterker nog te leren begrijpen. Hij is in staat geweest de individuele schoonheid van een organisme te beschouwen binnen en vanuit het geheel van het systeem. Een uitzonderlijke prestatie.

Zijn werk omvat de studie van bosecosystemen in de meest brede zin. Een groot deel van ons maakt daarvan nog steeds deel uit, ook al denken wij van niet. De inzichten van Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman zijn naar de overtuiging van Civitas Naturalis op veel punten toepasbaar op het systeem van het publieke domein van stad en samenleving. Het integrale denken dat zo karakteristiek is voor de besturing van bosecosystemen is een inspiratie om ook de publieke besturing van de stad, de samenleving en de ons omringende natuur, integraal te benaderen.

Het beeldmerk van de lezing is – met permissie van de auteur – ontleend aan Oldeman R.A.A. (1990) Forests: Elements of Silvology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, p 82/C. Het is een afbeelding van het groeipatroon van Pinus spp. (de boomsoorten geduid met ‘den’) en bevat de basisprincipes van groei binnen deze soort. Het beeldmerk vormt een inspiratie voor de verdere ontdekking van de kernelementen van publieke sturing en de toepassing daarvan in een effectieve benadering van publieke vraagstukken.


Curriculum vitae

Name: OLDEMAN, Roelof Arent Albert.
Born: Zeist (the Netherlands), September 15, 1937.
Nationality: Netherlands.
Married: to W. Helder, since 1963, no children.
Parents: G. Oldeman (chemist) and E.A. Witholt (musician).

Education

 • Utrecht Municipal Gymnasium (Classical School), orientation sciences (1949-1956).
 • Wageningen Agricultural University, orientation tropical silviculture (1956-1964).
 • Montpellier University (France), Doctorat d’État, highest honours (1972).

Degrees

 • Agricultural Ingenieur (Dutch equiv. M.Sc.For.); Docteur ès Sciences Naturelles (French equiv. D.Sc); full professorship Wageningen University, Silviculture & Forest Ecology (since 1977).

Positions held

 • Manager “Centre Néerlandais”, Adiopodoumé, Ivory Coast (1963/1964).
 • Chargé de Recherches, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer ORSTOM (Head Office Paris; 1965-1972); Chief and founder Forest Botany Section, Centre ORSTOM Cayenne (Fr. Guyana); research trop. tree and forest architecture; Dr. Thesis “L’architecture de la forêt Guyanaise” (publ. 1974). Book: Hallé, F., Oldeman R.A.A., 1970, Essai sur l’architecture et la dynamique de croissance des arbres tropicaux. Paris, Masson.
 • Maître de Recherches, ORSTOM (1972 1976); Centre ORSTOM Cayenne (1972-1974). Mission ORSTOM Quito, Ecuador (1974-1976), ecological aspects of land useregionalisation in interdisciplinary team; six months Harvard Forest, Bullard Fellowship (1974/1975), Book: Hallé, F., Oldeman, R.A.A. and Tomlinson, P.B., 1978, Tropical trees and forests: an architectural analysis. Springer, Heidelberg.
 • Maître de Recherches Principal à l’ORSTOM (title at leaving ORSTOM in 1976).
 • Maître de Conférences associé Ecologie forestière tropicale, Montpellier University, France (1976 1977).
 • Full professor of Silviculture (& Forest Ecology since 1976), Wageningen, Wageningen University (the Netherlands), (1977-2002). Research, education, management. Books (in Dutch omitted): Oldeman, R.A.A. (ed.), 1982, Tropical Hardwood Utilization: practice and prospects. Nijhoff/Junk, The Hague; R.A.A. Oldeman & al. (eds.), 1990, Forest Components. PUDOC, Wageningen; R.A.A. Oldeman, 1990, Forests: elements of silvology. Springer, Heidelberg; Rossignol, M. & L., Oldeman, R.A.A. & Benzine-Tizroutine, S., 1998. Struggle of Life, Heelsum, Treebooks 1, Treemail Publ.

Languages spoken

Dutch, French, Spanish, English, German (some Indonesian and Portuguese); written: Dutch, French, English; more or less faultless: Spanish, German; read: slowly with dictionary, Portuguese, Italian.

Activities

 • Member “Comité Technique de Botanique et Biologie Végétale” ORSTOM (1973-1982).
 • Founding member Comité Directeur ECOTROP CNRS (Paris), Laboratory Tropical Ecology (1979-1985).
 • Consultant Members Council, Dutch Association for the Conservation of Natural Monuments (1979-1984).
 • Chairman Forestry Departments’ Group, Wageningen Univ., coordination Depts of Forest Management, Forestry Techniques & Wood Science and Silviculture & Forest Ecology (1977-1989).
 • Supervisor bilateral Indonesian-Dutch proj. LHW 8 “Afforestation and Erosion in Java” (1978-1982).
 • Supervisor bilateral Surinam-Dutch project LH/UvS 01 “Human impact on tropical rainforest” (1977-1984).
 • Chairman Research Circle, Royal Netherlands Forestry Association (1979 1984).
 • Coordinator Res. Progr. “Conservation and use of forest components”, WAU, temperate forests (1984-1989).
 • Deputy-chairman IUFRO-subject group S.06.09 “Philosophy & Methology of Forest Research” (1981-1990).
 • Member consultant group “International Forestry Cooperation”, Dutch Min. Internat. Coop. (1983-1985).
 • Member ad-hoc group preparing European Forest Ecosystem Research Network (FERN/ESF), (1983-1986).
 • General consultant UEF (Union of European Foresters), (1984-1998).
 • Founding chairman “Stichting BOS” (Foundation Internat. For. Coop.), (1981-1990).
 • Initiator International Symposium “Let there be forest”, Wageningen, (1983).
 • Member organising committee Internat. Coll. “The Tree”, Montpellier Univ., France (9 to 13 Sept. 1985).
 • “Pilot” research group “Pattern and Architecture of European forests”, Forest Ecosystem Research Network (FERN) of ESF (1986-1991).
 • Member TERS Application Advisory Group, potential users Tropical Earth Resources Satellite (1981-1986).
 • Founding chairman Commission Internat.MSc. “Tropical Forestry”, Wageningen University (1986-1993).
 • Consultant Bosbureau Wageningen BV, enterprise for high-tech applications in forestry, 1981-1990.
 • Founding chairman Programme Commission International Stimulation Programme for Tropical Humid Forest Research “TROPENBOS” (sponsors: 4 Dutch Ministries), (1986-1988, when commission dissolved).
 • Member Central Scientific Council ORSTOM, Paris, ministerial appointment (1986-1989 / 1990-1995).
 • Convener ESF-FERN workshop “Unification of European forest pattern research”, Strasbourg (Apr. 1989).
 • Director post-academic course “Silviculture for target forest types”, Wageningen, (1988, 1989).
 • Founding chairman Foundation “Het Kronendak” (The Forest Canopy), (1989-present).
 • Rapporteur général “Atelier forêts tropicales”, MAB / IUFRO / FAO, Cayenne, (March 1990).
 • Member Scientific Committee International Symposium “The Tree II”, Montpellier, sept. 1990.
 • Position paper “The paradox of forest management”, Xth World Forestry Congress, Paris, (sept. 1991).
 • Member Steering Committee Global Forest Conference (Beyond UNCED – Bandung 1993), (1991 –1993).
 • Consultant Forest Directorate City of Zürich (Switzerland) on natural silviculture Sihl forest (1992).
 • Invited speaker Accademia Italiana di Scienzi Forestali, Florence, 1993 (publ. 1994).
 • Professeur invité, Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris), Laboratoire d’Écologie Générale (1994).
 • 4-day seminar on “Diagnosis and design of complex ecosystems”, University of Córdoba, Spain (1995).
 • Member Scientific Committee , International Symposium “The Tree III”, Montpellier (Sept. 1995).
 • Co-coordinator Ecological Silviculture Workshop, IFOAM World Congress (Copenhague, Aug. 1996).
 • Scientific director Dutch Hutan Lestari-team, Indonesian-Dutch project” (1996-1998).
 • Invited speaker, Club de Bruxelles, Meeting European Policies on Sustainable Forestry (May 1997).
 • Invited speaker on ecological forest management, Pro Silva congress, Apeldoorn, (May 1997).
 • Profesor convidado (“invited professor”), Piracicaba (Universidade de São Paulo, Brasil; 1998-present).
 • Director post-academic course “Biological Agriculture: new developments”, Wageningen (1999, 2000).
 • Invited professor, field course Silviculture close to Nature, Polytechnical University Madrid (1999, 2000).
 • Member Scientific Committee International Symposium “The Tree 2000”, Montréal (aug. 2000).
 • Secretary Curatorium Special “Miss Dr. Jakoba Ruinen”-Chair, University of Amsterdam (2000 – present).

Publications

 • About 100 articles and chapters in scientific journals and books (Fr., Engl., Sp., Germ., Dutch).
 • Authored and co-authored 5 books, edited and co-edited 3 books, (Fr., Engl., Dutch).
 • Around 100 interviews or texts for education, professional journals, newspapers, radio, TV or extension.

Honours

 • Bronze commemorative medal “Cent cinquantenaire du code forestier”, (1982).
 • Silver University medal of Helsinki University (Finland), (1982).
 • Silver commemorative medal “375 years University Groningen 1614-1989” (1988).
 • Guild commemorative medal Dutch Ministry of Housing, Land Management and Environment (1989).
 • Member of Merit, board BOS Foundation (1990).
 • Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole (République Française), (1991).

Countries of professional visits or residence

Antilles, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China (People’s Republic), Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Denmark, Ecuador, Finland, France, French Guyana, Gabon, Germany, Ghana, Greece, Indonesia, Italy, Japan, Kenya, Malaysia, México, Panamá, Poland, Puerto Rico, Slovenia, Spain, Suriname, Switzerland, Trinidad & Tobago, Tunisia,  Venezuela, United Kingdom, United States of America.

Roelof A.A. Oldeman, Professor of Silviculture & Forest Ecology, Emeritus.