Raad van Sta­te jaar­ver­slag 2022

Raad van State | 2023

De overheid staat zichtbaar onder druk. De maatschappelijke opgaven waarvoor zij staat zijn niet alleen urgent, maar ook ingewikkeld. In de zorg, in de bouw, bij uitvoeringsdiensten, bij de rechterlijke macht, overal is overbelasting en onderbezetting. De overheid moet slagvaardig handelen.

Dat betekent: keuzes maken en die consequent uitvoeren. Niet alles kan en zeker niet tegelijkertijd. Wie dat wel verwacht, komt bedrogen uit. De overheid moet niet meer beloven dan ze kan waarmaken.

Gebrek aan slagkracht ondermijnt het geloof in wat de overheid kan doen en ondermijnt daarmee het vertrouwen. Vertrouwen in de overheid is de grondslag van onze democratische rechtsstaat. Rafelt dat vertrouwen, dan rafelt ook de rechtsstaat.

Dit is te lezen in de algemene beschouwing van het jaarverslag van de Raad van State over 2022. Dit keer gaat de beschouwing over een slagvaardige overheid. Hierin licht de Raad vijf thema’s uit die tekenend zijn voor de complexe opgaven waarvoor de overheid zich gesteld ziet. In deze maatschappelijke vraagstukken is de noodzaak van adequate oplossingen urgent, maar stokt de slagkracht.

Deze vijf thema’s zijn leefomgeving, jeugdzorg, asiel, toeslagen en rechtspraak. In de directe leefomgeving van burgers komen veel grote opgaven samen, zoals woningbouw, energietransitie en de herinrichting van de agrarische sector. In de jeugdzorg hebben de structuurwijzigingen de afgelopen decennia te weinig soelaas geboden en in het asielbeleid zit spanning tussen nationaal beleid en decentrale uitvoering.

De grenzen van de uitvoering van het toeslagenstelsel lijken te zijn bereikt, zowel in complexiteit als in capaciteit. En ten slotte kan zonder aarzeling worden gesproken van een overbelaste rechtspraak; veel rechtszaken, te weinig mensen. Behoedzaamheid is geboden om steeds maar nieuwe wetgeving op te stellen die voor de rechtspraak belastend is. Ook hier zullen keuzes moeten worden gemaakt.

Deze voorbeelden maken een aantal rode draden zichtbaar die de slagvaardigheid van de overheid beïnvloeden: complexe regelgeving, problemen in de uitvoering, mede veroorzaakt door een tekort aan mensen, toegenomen behoefte aan maatwerk en compensatie, onvoldoende duidelijke keuzes en prioriteiten en moeizame interactie tussen overheden.

Dit alles maakt het noodzakelijk om de overheidsinzet voor de komende jaren te heroverwegen. Regering en parlement moeten tot een scherpere focus komen op de inzet, de middelen en de keuzes.

Het is evident dat burgers merken dat de slagvaardigheid van de overheid onder druk staat. Dat ondermijnt hun vertrouwen in het functioneren van de democratische rechtsstaat. Herbezinning is nodig. De Raad van State reikt hiervoor in de beschouwing enkele handvatten aan.


Het jaarverslag van de Raad van State 2022 is online gepubliceerd.

U kunt dit bekijken op www.raadvanstate.nl/jaarverslag2022. Daar kunt u ook een gedrukte versie bestellen of downloaden.

Ook kunt u interviews lezen en de zogenoemde legisprudentie- en jurisprudentieoverzichten van 2022 downloaden. In deze overzichten staan de belangrijkste adviezen en uitspraken uit 2022.