Design for a Better World

Meaningful, Sustainable, Humanity Centered

Don Norman | 2023

How human behavior brought our world to the brink, and how human behavior can save us. The world is a mess. Our dire predicament, from collapsing social structures to the climate crisis, has been millennia in the making and can be traced back to the erroneous belief that the earth’s resources are infinite.

The key to change, says Don Norman, is human behavior, covered in the book’s three major themes: meaning, sustainability, and humanity-centeredness. Emphasize quality of life, not monetary rewards; restructure how we live to better protect the environment; and focus on all of humanity.

Design for a Better World presents an eye-opening diagnosis of where we’ve gone wrong and a clear prescription for making things better. It is published by The MIT Press.

Norman proposes a new way of thinking, one that recognizes our place in a complex global system where even simple behaviors affect the entire world. He identifies the economic metrics that contribute to the harmful effects of commerce and manufacturing and proposes a recalibration of what we consider important in life. His experience as both a scientist and business executive gives him the perspective to show how to make these changes while maintaining a thriving economy. Let the change begin with this book before it’s too late.

Bibliography

Norman, D. (2023) Design for a Better World: Meaningful, Sustainable, Humanity Centered. Cambridge, Massachusetts, US:The MIT Press

Democracy Erodes from the Top

Leaders, Citizens, and the Challenge of Populism in Europe

Larry M. Bartels | 2023

A seeming explosion of support for right-wing populist parties has triggered widespread fears that liberal democracy is facing its worst crisis since the 1930s. Democracy Erodes from the Top reveals that the real crisis stems not from an increasingly populist public but from political leaders who exploit or mismanage the chronic vulnerabilities of democracy.


In this provocative book, Larry Bartels dismantles the pervasive myth of a populist wave in contemporary European public opinion. While there has always been a substantial reservoir of populist sentiment, Europeans are no less trusting of their politicians and parliaments than they were two decades ago, no less enthusiastic about European integration, and no less satisfied with the workings of democracy. Anti-immigrant sentiment has waned.

The notion that democracy is in crisis provides a compelling hook for much recent political writing. In the opening pages of his book Fractured Continent: Europe’s Crises and the Fate of the West, a former chief European correspondent of the Washington Post warned, “Just a quarter century after the liberal international order of open markets, free speech, and democratic elections had triumphed over the forces of communism, the Western democracies now seem in danger of collapsing, as a backlash against globalization arouses angry opponents of immigration, free trade, and cultural tolerance.”?

Electoral support for right-wing populist parties has increased only modestly, reflecting the idiosyncratic successes of populist entrepreneurs, the failures of mainstream parties, and media hype. Europe’s most sobering examples of democratic backsliding—in Hungary and Poland—occurred not because voters wanted authoritarianism but because conventional conservative parties, once elected, seized opportunities to entrench themselves in power.

In this book, I summarize broad trends in European public opinion from 2002 through 2019, focusing particularly on attitudes commonly taken as symptomatic of a “crisis of democracy,” including economic disaffection, antipathy to immigration and European integration, ideological polarization, distrust of political elites, and dissatisfaction with the workings of democracy itself. I examine the impact of these attitudes on support for right-wing populist parties, which turns out to be substantial. I also explore their role in precipitating significant erosions of democracy in Hungary and Poland, which turns out to be remarkably modest.

By demonstrating the inadequacy of conventional bottom-up interpretations of Europe’s political crisis, Democracy Erodes from the Top turns our understanding of democratic politics upside down.

Bibliography

Bartels, L. (2023) Democracy Erodes from the Top: Leaders, Citizens, and the Challenge of Populism in Europe. Princeton, USA: Princeton University Press.

Georganiseerde onmacht

Over de rol van de rijksoverheid bij de jeugdbescherming

Algemene Rekenkamer | 2023

In 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming overgeheveld naar gemeenten. Hiermee zouden de totale uitgaven aan jeugdzorg dalen, de wachttijden korter worden en de administratieve last voor hulpverleners afnemen. Dat is niet gelukt. Kinderen en kwetsbare gezinnen krijgen niet (tijdig) de hulp die ze nodig hebben. Verantwoordelijke bewindspersonen (de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben hun rol als verantwoordelijke voor het wettelijke stelsel voor jeugdbescherming lange tijd onvoldoende ingevuld. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport Georganiseerde Onmacht.

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 moeten gemeenten de jeugdbescherming lokaal organiseren. Het idee van de minister en de staatssecretaris was dat gemeenten dichter bij kind en gezin staan en dus meer maatwerk kunnen leveren. In de praktijk leidt dit tot een onoverzichtelijke en onwerkbare situatie voor gemeenteambtenaren én hulpverleners.

In 2019 beoordeelden de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de situatie in de jeugdbescherming als ‘niet acceptabel’. Op dit moment, 3 jaar later, is er geen sprake van (of zicht op) structurele verbetering. Kinderen zijn hiervan de dupe.

Bevindingen

De Jeugdwet betekende een grote verandering voor instellingen die de jeugdbescher- ming uitvoerden. De overgang van één opdrachtgever naar tientallen gemeentelijke opdrachtgevers in combinatie met de introductie van marktwerking, bracht grote risico’s met zich mee voor de stabiliteit van de jeugdbescherming. In de Jeugdwet zelf werden weinig extra waarborgen geregeld voor kinderen die te maken krijgen met de jeugdbescherming. We zien ook dat de waarborgen die er wel waren, niet hebben gewerkt.

Dat de gemeentelijke inkopers van jeugdzorg, de beleidsmedewerkers, gemeente- raadsleden, jeugdbeschermers en zorgverleners er niet in slagen om de problemen samen op te lossen komt door de ingewikkelde werkrelatie die onder de Jeugdwet
is ontstaan tussen gemeenten en de instellingen. Na de invoering van de Jeugdwet moesten gemeenten en gecertificeerde instellingen samenwerken om tot een goede uitvoering van de jeugdbescherming te komen. Deze werkrelatie blijkt in de praktijk moeizaam. Jeugdbeschermers zijn afhankelijk van de gemeenten voor zowel hun eigen bekostiging als voor het regelen van voldoende aanbod aan jeugdhulp. Jeugdbeschermers moeten vaak grote moeite doen om de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd de aandacht en hulp te geven waar zij recht op hebben. In deze botsing van verantwoordelijkheden en belangen ontstonden er discussies die niet zelden ten koste gingen van kinderen met zware problematiek.

De bewindspersonen hebben vrijwel niets over de uitvoering van de jeugdbescherming te zeggen, omdat in de Jeugdwet is geregeld dat gemeenten hiervoor verantwoordelijk zijn. De verwachting was dan ook dat de gemeenteraad corrigerend zou optreden als de gemeente niet zou voldoen aan haar jeugdhulpplicht. Maar onderzoek toont keer op keer aan dat gemeenteraden vaak niet beschikken over de informatie, deskundig- heid of tijd om aan deze verwachting te kunnen voldoen. Toen duidelijk werd dat het gemeenten op grote schaal niet lukte om te zorgen voor voldoende voorzieningen voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel, ontdekten de bewindspersonen dat met interbestuurlijk toezicht de problemen niet structureel konden worden opgelost.

Aanbevelingen

Nederland is op basis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind verplicht om kinderen in een kwetsbare situatie te beschermen. De wetgever heeft ervoor gekozen de uitvoering van deze verplichting bij gemeenten te beleggen. Maar dat ontslaat de bewindspersonen niet van de verantwoordelijkheid om zich er van te vergewissen dat de voorzieningen voor de uitvoering van de jeugdbescherming toereikend zijn.

Om de afspraak uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind waar te kunnen maken, zal de overheid meer waarborgen moeten inbouwen dan er nu zijn. We bevelen de bewindspersonen aan om vanuit de rol als medewetgever het initiatief te nemen om concreet te maken wat zij minimaal van gemeenten en gecertificeerde instellingen verwachten. We doen ook vier meer specifieke aanbevelingen.

 1. Maak duidelijk waar kinderen met een beschermingsmaatregel minimaal op kunnen rekenen. En werk uit wie wat moet doen als aanspraken niet worden nageleefd.
 2. Maak concrete afspraken met gemeenten over het (gestandaardiseerd) verzamelen van gegevens en vorm daarmee een landelijk beeld van de kwaliteit en toegankelijkheid.
 3. Versterk samen met de veldpartijen de integrale hulp voor kinderen met een beschermingsmaatregel.
 4. Voer de veranderingen in het stelsel zorgvuldig in.
Rapport 'Georganiseerde onmacht; Over de rol van de rijksoverheid bij de jeugdbescherming'

Industrie en Omwonenden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid | 2023

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico’s van soms jarenlange industriële uitstoot. Blootstelling aan industriële stoffen kan schade veroorzaken aan de gezondheid. Dit kan door eenmalige uitstoot of lozing zijn, maar ook door een opeenstapeling van stoffen in de loop van de tijd.

Onderdeel van het onderzoek is in hoeverre rekening wordt gehouden met gezondheidseffecten voor omwonenden bij het toestaan en controleren van langdurige industriële uitstoot.

Het rapport is te lezen op de website van de Onderzoekrsaad Industrie en Omwonenden (interactieve versie) of als pdf te downloaden.

De Onderzoeksraad heeft onderzoek gedaan naar de situatie rondom Tata Steel (IJmuiden), Chemours (Dordrecht) en Asfaltfabriek Nijmegen (APN). De Onderzoeksraad trekt daarmee lessen die toepasbaar zijn voor andere regio’s.

De hoofdvraag van het onderzoek:

Hoe worden omwonenden beschermd tegen nadelige gezondheidseffecten door langdurige en/of veelvuldige blootstelling aan industriële emissies, en zijn in de bescherming verbeteringen mogelijk?

Het onderzoek legt bloot dat voor de bescherming van de gezondheid van omwonenden tegen schadelijke industriële emissies verbetering noodzakelijk is. Het wantrouwen hierover van omwonenden tegen industrie en overheid is invoelbaar.

De Onderzoeksraad komt met een set van aanbevelingen.

industrie_en_omwonenden

 

De Wet open overheid (Woo)

Rijksoverheid | 2023

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de overheid nog transparanter te maken.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

 • Een Woo-verzoek moet nog steeds binnen vier weken worden afgehandeld. Maar bij een omvangrijk of ingewikkeld verzoek kan de termijn met maximaal twee weken worden verlengd. Bij de Wob was dat vier weken.
 • Iedereen die informatie van de overheid wil, kan voortaan terecht bij een contactpersoon. Deze persoon helpt u om de informatie te vinden die u zoekt. Soms krijgt u de informatie meteen. En soms wordt u doorverwezen naar iemand die u verder kan helpen. Elke overheidsorganisatie heeft zo’n contactpersoon.
 • U kunt bij meer organisaties een Woo-verzoek indienen. Eerst kon dat alleen bij overheidsorganisaties. Maar nu bijvoorbeeld ook bij de Eerste en Tweede Kamer, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad van State en de Ombudsman.
 • Er komt een onafhankelijk Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Dit adviescollege adviseert de regering en het parlement over alles wat te maken heeft met openbaarmaking. En journalisten en wetenschappers kunnen er een klacht indienen als ze niet tevreden zijn over de afhandeling van hun Woo-verzoek. Het college bemiddelt dan om een oplossing te vinden.
 • De overheid maakt nu al documenten, nota’s en andere informatie openbaar. Dat worden er de komende jaren steeds meer.
 • Voorstellen, standpunten of adviezen van een ambtenaar of bewindspersoon worden ook steeds vaker openbaar. Zo is het duidelijker hoe beslissingen van de overheid tot stand komen.

Hoofdstuk I. Rechten

Artikel 1.1. Recht op toegang

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.


The Liars of Nature and the Nature of Liars

Cheating and Deception in the Living World

Lixing Sun* | April 2023, Princeton University Press.

Nature is rife with cheating. Possums play possum, feigning death to cheat predators. Crows cry wolf to scare off rivals. Amphibians and reptiles are inveterate impostors. Even genes and cells cheat. The Liars of Nature and the Nature of Liars explores the evolution of cheating in the natural world, revealing how dishonesty has given rise to wondrous diversity.

Blending cutting-edge science with a wealth of illuminating examples—from microscopic organisms to highly intelligent birds and mammals—Lixing Sun shows how cheating in nature relies on two basic rules. One is lying, by which cheaters exploit honest messages in communication signals and use them to serve their own interests. The other is deceiving, by which cheaters exploit the biases and loopholes in the sensory systems of other creatures.

“So, cheating flourishes in nature as a direct result of natural selection.”

– Lixing Sun

Sun demonstrates that cheating serves as a potent catalyst in the evolutionary arms race between the cheating and the cheated, resulting in a biological world teeming with complexity and beauty.

Brimming with insight and humor, The Liars of Nature and the Nature of Liars also looks at the prevalence of cheating in human society, identifying the kinds of cheating that spur innovation and cultural vitality and laying down a blueprint for combatting malicious cheating such as fake news and disinformation.

Bibliography

Sun, L. (2023) The Liars of Nature and the Nature of Liars: Cheating and Deception in the Living World. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

* Lixing Sun is Distinguished Research Professor in the Department of Biological Sciences at Central Washington University. He is the author of The Fairness Instinct: The Robin Hood Mentality and Our Biological Nature and the coauthor of The Beaver: Natural History of a Wetlands Engineer.

Recommended essay: Kolbert, E. (2023) Why the Animal Kingdom Is Full of Con Artists. The New Yorker, The Magazine, April 3 issue

 

Betrokken burgers

Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving

Planbureau voor de Leefomgeving | 2023

In dit PBL-signalenrapport wordt aan de hand van acht signalen ingegaan op de vraag hoe overheden beter met burgerbetrokkenheid om kunnen gaan. De overheid denkt bij betrokkenheid vooral aan participatie terwijl aandacht voor eigen initiatief, voor weerstand, voor de ervaringen, wensen en mogelijkheden van burgers en voor hoe het beleid voor verschillende groepen uitwerkt misschien wel belangrijker is. Download rapport.

Nederland staat voor ingewikkelde veranderopgaven met ingrijpende gevolgen voor het dagelijkse leven van burgers. Alleen met de inbreng, ideeën en inzet van burgers en de steun voor en acceptatie van beleid door de samenleving kunnen we de grote veranderopgaven aangaan om Nederland toekomstbestendig te maken; of het nu om fossielvrije energie, klimaatadaptatie, de grote woningtekorten of een natuurvriendelijker landbouw gaat. Om overheden hiertoe een handelingsperspectief te bieden komt het rapport met de volgende signalen:

 • Burgerbetrokkenheid gaat over meer dan participatie.
 • Versterk de kwaliteit van participatie.
 • Neem weerstand serieus.
 • Maak diversiteit van burgers uitgangspunt van beleid.
 • Deel de feiten en zorg ervoor dat beleid begrijpelijk is.
 • Faciliteer burgerinitiatief en werk samen aan de opgaven.
 • Maak duurzaam gedrag logisch; zorg voor een geschikte omgeving en context.
 • Leer meer van de ervaringen met en de kennis van burgers.

Belangrijke conclusies zijn dat burgerbetrokkenheid er toe doet in alle fasen van de beleidscyclus, dat rekening dient te worden gehouden met diversiteit van burgers, en dat duurzaam gedrag gemakkelijker moet worden gemaakt. Zo zijn overheden verantwoordelijk voor het stimuleren en logisch maken van duurzaam handelen, bijvoorbeeld door het makkelijker en goedkoper te maken.

pbl-2023-betrokken-burgers-signalenrapport-4957_0

The Forest: A Fable of America in the 1830s

Our foundation believes in the parallels between and analogies of forest and society, in a systemic way. It is nice that now and then a book crosses our path with principles alike. A recommend book by Annie Proulx, Pulitzer Prize–winning author of The Shipping News: “One of the richest books ever to come my way.” It is published by Princeton University Press.

Alexander Nemerov* | 2023

Set amid the glimmering lakes and disappearing forests of the early United States, The Forest imagines how a wide variety of Americans experienced their lives. Part truth, part fiction, and featuring both real and invented characters, the book follows painters, poets, enslaved people, farmers, and artisans living and working in a world still made largely of wood. Some of the historical characters—such as Thomas Cole, Margaret Fuller, Nathaniel Hawthorne, Fanny Kemble, Edgar Allan Poe, and Nat Turner—are well-known, while others are not. But all are creators of private and grand designs.

The Forest unfolds in brief stories. Each episode reveals an intricate lost world. Characters cross paths or go their own ways, each striving for something different but together forming a pattern of life. For Alexander Nemerov, the forest is a description of American society, the dense and discontinuous woods of nation, the foliating thoughts of different people, each with their separate shade and sun. Through vivid descriptions of the people, sights, smells, and sounds of Jacksonian America, illustrated with paintings, prints, and photographs, The Forest brings American history to life on a human scale.


“Somewhere beyond emblems and fantasies was a secluded pool, a lonely place at which trees stared at themselves, redoubling their silence to repel the words of the writer as much as the blade of the axe. The writer, after all, was just a lumberman of a different kind – splitting the world into lengths of meaning, shaving it in the milldam of his story-works  though unlike the lumberman, he recognized that his aim was to harvest the riches of the trees before, not after, they were killed. Hawthorne envisioned writing a story of “some treasure or other thing to be buried, and a tree planted directly over the spot, so as to embrace it with its roots.”

For him, trees were brains, arbors of thought, much like his own.”


The book is published in association with the Center for Advanced Study in the Visual Arts, National Gallery of Art, Washington, DC.

*Alexander Nemerov is the Carl and Marilynn Thoma Provostial Professor in the Arts and Humanities at Stanford University.