Stichting

De stichting is gericht op ‘bevordering van een holistische en silvologische* benadering van ontwerp, inrichting, management en besturing van publieke waarden en hun organisaties door middel van de bevordering en deling van kennis in de meest brede zin.’ In haar portfolio staat systeemdenken centraal.

De inspiratie voor dit initiatief is gelegen in de werking van het meest complexe natuurlijke ecosysteem op aarde, die van het bos. Zij kan ons veel kan leren over de besturing van het systeem van stad en samenleving, over hoe componenten, structuren en processen samen ook hier als een ecosysteem kunnen worden beschouwd en hoe rollen en relaties bepalend zijn voor balans, diversiteit en veerkracht.

Over weten waar je bent

De stichting legt het accent op diagnose van het publieke domein. Een integrale benadering van het ecosysteem ‘stad’ (metafoor voor het geheel van het publieke domein) ligt voor de hand. Sterker nog, het is een voorwaarde om de werking ervan te begrijpen.

Atheneum

De stichting bouwt aan een bibliotheek van publicaties, die bijdraagt aan de missie van de stichting. Het draait daarbij om een selectie die inzicht geeft in de samenstelling en werking van het publieke domein van stad en samenleving. Omdat de focus van de stichting is het vinden van de systemische analogie tussen steden en bossen treft u een ogenschijnlijke diversiteit van publicaties aan. Zij gaan echter allen over hetzelfde: de ecosystemische werking van levensgemeenschappen. Lees meer

Belvédère

Het onderwijs en onderzoekprogramma is gericht op inzicht in het publieke domein en de bevordering van rentmeesterschap ervan, zijnde de zorg voor buurt, dorp, stad, samenleving en natuur. Het brengt de werelden van wetenschap, expertise, praktijk, vakmanschap, besturing, management en samenleving bij elkaar. Dialoog en cocreatie vormen de basis van de onderwijsfilosofie.

De stichting maakt gebruik van de set van methoden en instrumenten met betrekking tot design denken, zoals ontwikkeld  door onder meer de Darden School of Business (University of Virginia) . De school van professor Jeanne Liedtka wordt beschouwd als leidend op dit vakgebied. Lees meer

Chablīs

De denktank is multidisciplinair samengesteld met leden vanuit bedrijfsleven, non-profit, overheid, samenleving en wetenschap. Een compacte groep van zeven personen die in dialoog verbindingen legt en verdiepingen zoekt, dit rondom één specifiek vraagstuk, kwestie of uitdaging.

De idee is geïnspireerd op de open plek in het bos. Wij allen kennen die plek. Wij maken gebruik van het concept chablis, de gebeurtenis waarbij het kronendak zich opent door de natuurlijke val van een boom en zonlicht de bosbodem bereikt. Lees meer

CINETONE®

Dit raamwerk is ontwikkeld voor diagnose van levensgemeenschappen en vraagstukken en is geïnspireerd door onder meer de geavanceerde diagnoses van natuurlijke ecosystemen. Het vertrekpunt van de diagnose is telkens een concreet voorliggend vraagstuk, thema of kwestie, dat aangepakt of opgelost dient te worden. Hiermee komt het raamwerk het best tot zijn recht.

Binnen het vraagstuk staat de te behouden, te herstellen of te scheppen publieke waarde centraal. De eerste vraag voor elke vorm van navigatie is: ‘Waar bevinden wij ons’. Het raamwerk biedt handvatten voor diagnose. Lees meer

Oldemanlezing

De lezing heeft als doel bij te dragen aan inzicht in de architectuur en werking van het publieke domein van stad en samenleving. Het concept van de lezing beoogt de het denken over grenzen van disciplines te bevorderen om een nauwkeurige diagnose van levende ecosystemen te ondersteunen. Het onderliggende concept is ontwikkeld in nauwe samenspraak tussen Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman (†) en ir. Jack P. Kruf. Lees meer


*Silvologie is afgeleid van het Latijnse silva of sylva (bos )en het Oud-Griekse λογία, -logia (wetenschap of studie van). Het is de wetenschap van het bestuderen van bossen. Het omvat zowel de studie van natuurlijke bosecosystemen als van bosmanagement in de praktijk. Silvologie wordt gezien als één wetenschap voor het bos. De idee en de term zijn geïntroduceerd door Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. Silvologie integreert diverse aan bossen en bomen gerelateerde wetenschappen waaronder de autoecologie van de boom en de ecologie van natuurlijke bossen.

Bibliografie

Oldeman, R. (1990) Forests: Elements of Silvology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.