Easdale, Scotland.

Welcome to Civitas Naturalis Foundation. We are focused on the promotion of a holistic and silvological approach of design, structuring, management and governance of public values and their organisations by knowledge development and dissemination in the broadest sense. The foundation tries to realise its goal through a yearly lecture, a codex, an education package and a library of publications and expressions. 

The forest tells its own story. Well, let us listen en learn.

Roelof A.A. Oldeman

The forest is one of the most complex ecosystems on earth. It can teach us a lot about the governance of city and society. Maybe we fall in love again with where we come from. We can do so much better if we remember the forest.

Through woven woods in Elvenhome She lightly fled on dancing feet, And left him lonely still to roam In the silent forest listening.

J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings.

“Ik geloof het niet”, zei heer Ollie zorgelijk. “Het is jullie eigen schuld bedoel ik. Ik geloof dat jullie er alleen uit kunnen komen als je het bos met rust wilt laten. Dat geloof ik.”

Marten Toonder (1971) De Kwinkslagen.

Welkom bij Stichting Civitas Naturalis. Wij zijn gericht op bevordering van een holistische en silvologische benadering van ontwerp, inrichting, management en besturing van publieke waarden en hun organisaties door middel van de bevordering en deling van kennis in de meest brede zin. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door een jaarlijkse lezing, een codex, een onderwijspakket en een bibliotheek van publicaties en uitingen.

Het bos is één van de meest complexe ecosystemen op aarde. Het kan ons veel leren over de besturing van stad en samenleving. Misschien worden we weer verliefd op waar we vandaan komen. We kunnen zoveel beter, als we ons het bos herinneren.


Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman Lecture

Oldeman Lecture

The lecture has the aim to contribute to the insight into the architecture of the public domain of city and society and the understanding of its ecosystem and the key processes within, this to encourage a transdisciplinary approach of diagnosis and governance of public values.

De lezing heeft tot doel bij te dragen aan het inzicht in de architectuur van het publieke domein van stad en samenleving en het begrip van haar ecosysteem en de kernprocessen daarbinnen, dit om een transdisciplinaire aanpak van diagnose en besturing van publieke waarden te bevorderen.

The lecture is an ode to the globally respected scientific work of Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. More than that: it is a call to apply crucial knowledge of the forest ecosystem in public governance and administration of city and society. In fact, the forest can be considered as a highly advanced laboratory where we can learn the natural essence of relationships, interactions, networks, collaboration, resilience, and the need for (bio)diversity to find and keep our balance. To really learn, we need to cross the boundaries between sciences.

“The group that was responsible for the forest components theme decided to accelerate the process by starting an ambitious project, the writing of a common book. There is no way in which cooperation can be stimulated better, but this way has to be learned and practised too. The result is now before you. The book is not yet ideal in our opinion because it still contains too many traces of the old University tradition of researchers working, each apart, on such narrow subjects as they know best.

Roelof A.A. Oldeman, Forest Components, 1990

De lezing is een ode aan het wereldwijd gerespecteerd wetenschappelijk werk van Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. Meer dan dat: het is een oproep om cruciale kennis van het bosecosysteem toe te passen op publieke besturing van stad en samenleving. In feite kan het bos worden beschouwd als een uitermate geavanceerd laboratorium waar wij kunnen leren over de natuurlijke essentie van relaties, interacties, netwerken, samenwerking, weerstand c.q. veerkracht en de noodzaak van (bio) diversiteit teneinde ons evenwicht te vinden én te behouden. Om echt te leren, moeten we de grenzen oversteken tussen wetenschappen.

Dat biedt de mogelijkheid om op een vergelijkbare manier als waarop Roelof A.A. Oldeman het functioneren van bossen heeft bestudeerd, het functioneren van de menselijke samenleving te analyseren. Ik beoog daarmee op een wetenschappelijk gefundeerde manier de uitdagingen die toenemende milieuvervuiling, klimaatverandering en afnemende biodiversiteit stellen, te begrijpen. Daarin worden verschijnselen niet (alleen) op basis van min of meer geïsoleerde oorzaak-gevolgketens verklaard, maar als een samenspel van op elkaar reagerende elementen en deelsystemen waarin terugkoppelingen een belangrijke rol spelen. En met een beter begrip van de uitdagingen en de manier waarop de samenleving daarmee tot op heden omgaat, verwacht ik vervolgens aanzetten voor oplossingen voor deze vraagstukken te kunnen aanreiken.

Frank J. Dietz, citaat uit 1e Oldeman Lezing

Inspiration

Natural forests are abundant expressions of what Earth has to offer. In fact, as Roelof Oldeman stated, they can be seen as ingenious machines in the empire of the sun. For that alone they have to be respected, always. Their variability in architectural structures is indefinite, their composition in colours and fabrics a true miracle and their biodiversity of flora and fauna an astonishing proof and rich expression of the wide range of habitats. Civitas Naturalis promotes initiatives, studies or projects which bring forward and disseminate knowledge, insight and wisdom from the forest for design and governance. In the library you find examples as an impulse for further exploration and discovery.

“For in the true nature of things, if we rightly consider, every green tree is far more glorious than if it were made of gold and silver.”

Martin Luther King Jr.

Natuurlijke bossen zijn een uitbundige expressie van wat de aarde te bieden heeft. In feite, zoals Roelof Oldeman formuleerde, kunnen zij worden gezien als ingenieuze machines in het rijk van de zon. Alleen daarom al dienen ze te allen tijde gerespecteerd te worden. Hun variabiliteit in architectonische structuren is onbegrensd, hun samenstelling in kleuren en stoffen een groot wonder en hun biodiversiteit aan flora en fauna een verbazingwekkend bewijs en een rijke uitdrukking van het brede scala aan habitats. Civitas Naturalis bevordert initiatieven, studies of projecten die kennis, inzicht en wijsheid van het bos naar voren brengen en verspreiden ten behoeve van design en besturing. In de bibliotheek vind u voorbeelden als impuls voor verdere verkenning en ontdekking.